.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010

"Πιστεύω"

Το συγκεκριμένο άρθρο αφορά όλους εσάς που πρόκειται να βαφτίσετε αλλά ακόμη δεν ξέρετε το «Πιστεύω». Έτσι για να δείτε πόσο σας σκεφτόμαστε. Τίποτα δεν είναι ντροπή. Εμπρός λοιπόν, έχετε δουλειά. Πρέπει μέχρι την βάπτιση να το ξέρετε απ’ έξω και ανακατωτά, νεράκι!!!


"1.Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.
2.Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι’ ου τα πάντα εγένετο.
3.Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.
4.Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα και ταφέντα.
5.Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς.
6.Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.
7.Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος.
8.Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών.
9.Εις μιαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν.
10.Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.
11.Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών.
12.Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν"

Το «Πιστεύω» αποτελεί το Σύμβολο της Πίστεως δηλαδή την σύντομη, περιληπτική αλλά περιεκτική ομολογία της Πίστης. Το Σύμβολο της Πίστεως που αποδέχεται η Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη έκφραση της πίστης και υπακοής στο Θεό.
Τα πρώτα επτά άρθρα έγιναν στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο ενώ τα υπόλοιπα πέντε στην Β’ Οικουμενική. Η Γ’ Οικουμενική επιβεβαίωσε ότι αυτό είναι το ένα και μοναδικό Σύμβολο της Πίστεως.