.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Σάββατο 31 Ιουλίου 2010

Ἡ εἰρήνη στήν οἰκογένεια

Ὁμιλία άπομαγνητοφωνημένη και σε ηχητική μορφή του ἱερομόναχου Πατέρα Σάββα Ἁγιορείτη

Ἐλᾶτε νά κάνουμε προσευχή :

Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν, καί ζωῆς χορηγός, ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καί καθάρισον ἡμᾶς ἀπό πάσης κηλῖδος καί σῶσον, Ἀγαθέ τάς ψυχάς ἡμῶν.

Εὐλογητός εἶ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ πανσόφους τούς ἁλιεῖς
ἀναδείξας καταπέμψας αὐτοῖς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον καί δι’ αὐτῶν τήν οἰκουμένην σαγηνεύσας Φιλάνθρωπε δόξα Σοι.

Χριστέ τό φῶς τό ἀληθινόν
τό φωτίζον καί ἁγιάζον πάντα ἄνθρωπον
ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον
σημειωθήτω ἐφ’ ἡμᾶς τό φῶς τοῦ προσώπου Σου
ἵνα ἐν Αὐτῷ ὁψόμεθα Φῶς τό ἀπρόσιτον
καί κατεύθυνον τά διαβήματα ἡμῶν
πρός ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν Σου
πρεσβείαις τῆς Παναχράντου Σου Μητρός
καί πάντων Σου τῶν Ἁγίων, Ἀμήν.

Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐχή τοῦ Γέροντα ἔχουμε ἀναφερθεῖ πολλές φορές στή ὕψιστη σημασία πού ἔχει ἡ παρουσία εἰρήνης μέσα στήν οἰκογένεια.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος τονίζει ὅτι ὅταν ὑπάρχει εἰρηνική συμβίωση, τότε δέν ἐπιτρέπει, αὐτή ἡ εἰρηνική συμβίωση, νά εἰσχωρήσει τίποτα δυσάρεστο στήν οἰκογενειακή ζωή. Ἀκόμη καί ὅταν ὑπάρχουν πολλές ἐξωτερικές δυσκολίες, αὐτές δέν εἰσχωροῦν μέσα στό σῶμα τῆς οἰκογένειας.
Ὅταν ἔχουν εἰρήνη ὁ ἄνδρας καί ἡ γυναῖκα πρῶτα μέσα τους καί κατόπιν μεταξύ τους, αὐτό τούς προφυλάσσει ἀπό τήν ἁμαρτία. Ὁ ἕνας βοηθεῖ τόν ἄλλο, ὥστε νά μήν διαταραχθεῖ ἡ ἐσωτερική οἰκογενειακή εἰρήνη ἀκόμη καί ἄν μύρια κύματα ὑπάρχουν ἐξωτερικά.
Ἄν ὅμως μεταξύ τῶν συζύγων ὑπάρχει φιλονεικία, ὑπάρχει μιά ἀντιπαράθεση, μιά διαμάχη, τότε αὐτή ἡ ταραχή ἐξαπλώνεται καί στά ὑπόλοιπα μέλη τῆς οἰκογένειας. Ταράζονται τά παιδιά καθώς καί ὅποιοι ἄλλοι συμβιώνουν μέ τό ταραγμένο ζεῦγος (παπποῦδες, γιαγιάδες κ.λ.π.).
Βασική αἰτία τῆς ἀκαταστασίας στήν οἰκογένεια, λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος εἶναι ἡ ὑπερβολική καί ἀγωνιώδης μέριμνα γιά τίς βιοτικές ἀνάγκες.
Προσέξτε τίς λέξεις: ὑπερβολική μέριμνα καί ἀγωνιώδης. Μέριμνα θά πεῖ φροντίδα, ὑπερβολική ἀγωνιώδης φροντίδα.
Ἡ φροντίδα, ἡ ὁποία ἔχει μέσα της ἀγωνία εἶναι αἰτία ταραχῆς. Ἡ μέριμνα εἶναι ἕνα μεγάλο λάθος. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε:«Μήν μεριμνᾶτε, μήν ἔχετε φροντίδα γιά τίποτα ἐκτός ἀπό τήν Βασιλεία Μου». Μάλιστα μᾶς τόνισε νά μήν ἔχουμε ποτέ ἀγωνία.
Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι θά γίνουμε ὀκνηροί, ὅτι θά γίνουμε ἀδιάφοροι καί δέν θά κάνουμε αὐτά πού
πρέπει, αὐτά πού μᾶς πληροφορεῖ ἡ λογική. Ἀντίθετα θά κάνουμε ὅ,τι πρέπει ἀλλά χωρίς ἄγχος, χωρίς ἀγωνία. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι πρέπει νά ζητᾶμε συνεχῶς τήν Βασιλεία Του καί τήν δικαιοσύνη Του (δηλ. τήν σύνολη ἀρετή). Γιά ὅλα τά ὑπόλοιπα, τά βιοτικά θά φροντίσει Ἐκεῖνος.
Ἐμεῖς θά προσπαθήσουμε νά Τόν ἔχουμε Βασιλιά μέσα μας καί Ἐκεῖνος θά μᾶς προσθέσει ὅλα αὐτά τά γήινα, πού σάν ἄνθρωποι γνωρίζει ὅτι χρειαζόμαστε: Τί θά φᾶμε δηλαδή, τί θά πιοῦμε, πῶς θά ἔχουμε χρήματα, ἄν θά ἔχουμε χρήματα κλπ., κλπ.
Ἐμεῖς ἄς ζητᾶμε πάντοτε νά γίνεται τό θέλημά Του καί νά ἐπικρατεῖ ἡ ἀρετή στή ζωή μας, καί Ἐκεῖνος θά μᾶς δώσει ἕτοιμα ὅλα ὅσα χρειαζόμαστε γιά τήν βιολογική μας συντήρηση.
«Ὁ συνήθης λόγος διαπληκτισμοῦ καί φιλονικίας εἶναι ὁ ἐγωισμός καί τό ἴδιο θέλημα».
Πόσο σοφά εἶναι αὐτά πού λέει ὁ Ἅγιος! …
Ὁ ἐγωισμός καί τό ἴδιο θέλημα. Ὅταν ὁ καθένας κρατάει τό θέλημά του πεισματικά, «στήνει» τό θέλημά του, τό γεγονός αὐτό εἶναι αἰτία διαπληκτισμοῦ καί ταραχῆς.
Ὅλοι ξέρουμε πόσο εὔκολο, εἶναι νά συμβεῖ αὐτό μέσα στήν οἰκογένεια. Ὅταν ὁ καθένας ἐμμένει στό θέλημά του, τότε συμβαίνει αὐτός ὁ διαπληκτισμός, αὐτός ὁ «τσακωμός», ὅπως τόν λέμε.
Γι’ αὐτό ἐκεῖ, ὅπου δέν ὑπάρχει τό «ἴδιον θέλημα», ἐπικρατεῖ ὁμόνοια καί εἰρήνη.
-Βλέπετε πῶς ἡ οἰκογένεια μοιάζει πάρα πολύ μέ ἕνα μικρό μοναστηράκι;
Ὅπως στο μοναστήρι τό πρῶτο πού ζητιέται εἶναι ἡ ὑπακοή -δηλαδή τό νά μήν ἔχει κανείς δικό του θέλημα- τό ἴδιο εἶναι ἀπαραίτητο καί μές τήν οἰκογένεια: Νά μάθει καί ὁ ἄντρας νά μήν ἔχει δικό του θέλημα καί ἡ γυναῖκα ἐπίσης, νά μήν ἔχει δικό της θέλημα. Θά πρέπει καί οἱ δυό νά κάνουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Ὅταν λοιπόν καί ὁ ἄντρας καί ἡ γυναίκα προσπαθοῦν νά κόβουν τό δικό τους θέλημα καί νά κάνουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τότε τί γίνεται; Ἔχουν καί οἱ δυό τό ἴδιο θέλημα, ὁπότε δέν ὑπάρχει «τσακωμός».
Ἀντίθετα ὅταν ὁ καθένας κρατάει τό δικό του θέλημα, πάντα ὑπάρχει μιά αἰτία καί μιά συνεχής κατάσταση ἔντασης καί ἐκνευρισμοῦ. Σέ μία τέτοια οἰκογένεια, ὁ καθένας προσπαθεῖ νά ἐπιβάλει τό θέλημά του στόν ἄλλον, νά ἔχει «τό πάνω χέρι» ὅπως λέμε, νά κάνει τό «κουμάντο». Καί εἶναι ἐγωισμός βέβαια αὐτό, ἀλλά εἶναι καί μιά μόνιμη αἰτία ταραχῆς καί τσακωμοῦ.

Ἡ ἀγάπη καί ἡ συμφωνία τῶν συζύγων, ἀποτελεῖ βασική προϋπόθεση γιά τήν εὐημερία ὅλης τῆς οἰκογένειας. Ἄν οἱ γονεῖς δέν εἶναι ἀγαπημένοι, τότε ὅλη ἡ οἰκογένεια δέν πάει μπροστά. Τότε καί τά παιδιά δέν αἰσθάνονται καλά, ἀλλά καί οἱ σύζυγοι δέν χαίρονται τήν ζωή τους. (συνέχεια…)


πηγή

Τρίτη 27 Ιουλίου 2010

Πότε οι διαπληκτισμοί και οι αλληλοκατηγορίες κάνουν καλό στο γάμο


Αν και δεν υπάρχει μαγική φόρμουλα για έναν επιτυχημένο γάμο η επιστήμη και η κοινή λογική θα συμφωνούσαν ότι η θετική στάση προς το σύντροφό μας είναι ευεργετική για το γάμο. Ωστόσο ένας ψυχολόγος προτείνει ότι για ορισμένα ζευγάρια οι αρνητικές σκέψεις και συμπεριφορές μπορεί να έχουν στην πραγματικότητα καλύτερα αποτελέσματα μακροπρόθεσμα.

Για τα ζευγάρια που βιώνουν συχνά, σοβαρά προβλήματα στη σχέση τους, η αρνητική συμπεριφορά, όπως οι επιπλήξεις από το σύζυγό τους, η προσπάθεια των δύο συζύγων να αλλάξει ο ένας τον άλλο και η έλλειψη συγχώρεσης, φαίνεται να είναι η καλύτερη συνταγή για να είναι ένας γάμος ευτυχισμένος.

Οι συμβουλές αυτές φαίνονται αντιφατικές αλλά ο James McNulty, ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο του Tennessee, υποστηρίζει πως ό, τι λειτουργεί στα ευτυχισμένα ζευγάρια μπορεί να μη λειτουργεί στα ζευγάρια με περισσότερα προβλήματα.

«Τα ευτυχισμένα ζευγάρια συμπεριφέρονται με συγκεκριμένους τρόπους και σκέφτονται πιο θετικά, αλλά αυτό ενδέχεται να μην δημιουργεί την ευτυχία τους κατ 'ανάγκη, μπορεί να αντανακλά μόνο την ευτυχία τους», δήλωσε ο McNulty. «Γιατί όταν τα δυστυχισμένα ζευγάρια συμπεριφέρονται και σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, με την πάροδο του χρόνου η κατάσταση στην πραγματικότητα φαίνεται να επιδεινώνεται».

Η έρευνα δείχνει ότι όταν οι ειδικοί ενθαρρύνουν τα ζευγάρια με σοβαρά προβλήματα να είναι πιο επικριτικοί ο ένας με τον το άλλο τα αποτελέσματα είναι ευεργετικά.

Μεγάλες προσδοκίες

Η θεωρία του McNulty βασίζεται σε τέσσερις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία.

Στην πρώτη τα 82 νιόπαντρα ζευγάρια κλήθηκαν να αναφέρουν οκτώ φορές κατά τη διάρκεια τεσσάρων ετών πόσο ικανοποιημένα ήταν με το γάμο τους.

Σε όλα τα ζευγάρια είχε ζητηθεί, στις αρχές του γάμου τους, να δηλώσουν αν περιμένουν ότι θα δυναμώσει η σχέση τους ή ότι θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στην πορεία.

Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν το 2004, έδειξαν ότι οι θετικές προσδοκίες για τη σχέση βοήθησαν μόνο όταν ικανοποιήθηκαν αυτές οι προσδοκίες, δήλωσε ο McNulty. Τα ζευγάρια με περισσότερα προβλήματα ήταν καλύτερα αν είχαν εκφράσει την πεποίθηση ότι θα συναντήσουν εμπόδια.

«Θέλω να πιστεύω ότι για αυτή την περίπτωση, ισχύει ό, τι και για ένα φοιτητή», ανέφερε ο McNulty. «Μερικοί φοιτητές είναι σε θέση να πάρουν Α, κάποιοι μπορούν να πετύχουν το Β ή Γ. Αν ένας φοιτητής απλά δεν έχει τα προσόντα για να πάρει Α, πιθανώς θα απογοητευτεί, εφόσον πάντα περιμένει να πάρει Α. Έτσι θα κάνει καλύτερα να περιμένει Β ή Γ».

Ευθύνη και συγχώρεση

Ο McNulty και οι συνεργάτες του εξέτασαν επίσης αν οι άνθρωποι είχαν την τάση να θεωρούν τους συντρόφους τους υπόλογους για την αρνητική τους συμπεριφορά ή αν τους συγχωρούσαν, αποδίδοντας τη συμπεριφορά τους σε κάτι έξω από τον έλεγχό τους. (Για παράδειγμα: αν ο σύντροφός σας σας αγνοεί, φταίει γι’ αυτό ο ίδιος ή ευθύνεται κάποιος εξωτερικός παράγοντας, όπως ο τεράστιος φόρτος εργασίας;)

Χρησιμοποιώντας στοιχεία από την προηγούμενη μελέτη και από μια δεύτερη μελέτη που έγινε σε 169 ζευγάρια και δημοσιεύθηκε το 2008, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, μεταξύ των ζευγαριών με λιγότερα προβλήματα, όσα ήταν πιο ικανοποιημένα με το γάμο τους, συνήθως αντιμετώπισαν τις αρνητικές συμπεριφορές του συντρόφου τους ως κάτι εκτός του ελέγχου του. Μεταξύ των ζευγαριών με περισσότερα προβλήματα, αυτά με τη μεγαλύτερη συζυγική ικανοποίηση κατηγόρησαν ευθέως τον σύζυγό τους για τις κακές πράξεις του.

«Αν ο σύντροφός σας κατά μέσο όρο σπάνια έχει αρνητική συμπεριφορά, εφόσον δεν έχετε πάρα πολλά προβλήματα, τότε είναι καλύτερο να του αναγνωρίσετε το πλεονέκτημα της αμφιβολίας», δήλωσε ο McNulty. «Ακόμα και αν ο σύντροφός σας υπάρχει λόγος να θεωρηθεί υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο συμβάν, εφόσον αυτό δεν συμβαίνει πολύ συχνά, είναι καλύτερο να μην ‘’κολλήσετε’’ με το γεγονός αυτό και να δείτε την καλή του πλευρά».

Αλλά, πρόσθεσε, «αν έχετε έναν σύντροφο που δημιουργεί συνεχώς προβλήματα, έχει προβλήματα εκτός της σχέσης και μέσα στην σχέση, και μάλιστα σοβαρά προβλήματα, τότε τα πράγματα αλλάζουν».

Επίλυση προβλημάτων

Σε μια άλλη μελέτη εξετάστηκε πώς ο τρόπος επίλυσης των προβλημάτων συμπεριφοράς των ζευγαριών συνδέεται με την ποιότητα του γάμου τους. Όταν συζητάνε για ένα πρόβλημα ρίχνουν ευθύνες ή απορρίπτουν το σύντροφό τους ή ζητούν από αυτόν να αλλάξει και η συγκεκριμένη στάση τελικά βοηθάει ή βλάπτει το γάμο τους;

Στη μελέτη συμμετείχαν 72 νιόπαντρα ζευγάρια που ανέφεραν την ικανοποίησή τους από το γάμο τους οκτώ φορές σε διάστημα πέντε ετών και 135 νεόνυμφοι, που ανέφεραν την ικανοποίησή τους από το γάμο τους τρεις φορές μέσα σε ένα χρόνο.

«Τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα βελτίωσαν τη σχέση τους όταν η συμπεριφορά τους ήταν ελαφρώς πιο αρνητική», τόνισε ο McNulty.

Αλλά γιατί τέτοια εριστική συμπεριφορά να είναι επωφελής;

«Υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η αρνητική συμπεριφορά παροτρύνει τους συντρόφους να αλλάξουν για να αποφευχθεί η κακή συμπεριφορά στο μέλλον», διευκρίνισε ο McNulty.

«Το μειονέκτημα είναι προφανώς ότι δεν κάνει τα ζευγάρια να νιώθουν καλά τη στιγμή που συμβαίνει κάτι τέτοιο», πρόσθεσε. «Μπορεί όμως να τους δώσει κίνητρα να προσπαθήσουν να δυναμώσουν τη σχέση τους με την πάροδο του χρόνου».

Μελλοντικές προοπτικές

Αυτές οι μελέτες υποδεικνύουν ότι οι ειδικοί δεν θα πρέπει αναγκαστικά να βλέπουν τα ευτυχισμένα ζευγάρια ως υπόδειγμα για το πώς να βοηθήσουν τα ζευγάρια που έχουν περισσότερα προβλήματα. Τα αποτελέσματα μπορούν επίσης να εξηγήσουν γιατί η θεραπεία φαίνεται να είναι λιγότερο αποτελεσματική για τα ζευγάρια με τα σοβαρότερα προβλήματα.

«Πρέπει να επανεξετάσουμε το ρόλο της θετικής στάσης στις σχέσεις», υπογράμμισε ο McNulty. «Είναι πιθανό να μπορεί να ωφελήσει μόνο ορισμένα ζευγάρια, και, το σημαντικότερο, στην πραγματικότητα να μπορεί να βλάψει άλλα ζευγάρια».

Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα προκειμένου να εξεταστούν τα αποτελέσματα των θεραπειών, που ενθαρρύνουν τα ζευγάρια να είναι περισσότερο αρνητικά και επικριτικά στη μεταξύ τους σχέση, για να μπορέσουν κάποια στιγμή να τεθούν σε κλινική εφαρμογή σύμφωνα με τον McNulty.

Η ανασκόπηση των μελετών του McNulty δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιουνίου του περιοδικού Current Directions in Psychological Science (Τρέχουσες Κατευθύνσεις στην Ψυχολογική Επιστήμη).

Δευτέρα 26 Ιουλίου 2010

Ο ρόλος της γυναίκας στην οικογένεια

(αγιορείτικο ανέκδοτο)

Το ακούσαμε από κάποιους πατέρες στο Άγιο Όρος και σας το μεταφέρουμε:

Ο άνδρας είναι η κεφαλή τηε οικογένειας ενώ η γυναίκα είναι ο λαιμός· και φυσικά όπου διατάξει ο λαιμός πηγαίνει το κεφάλι…

Πώς έγινε ένα προξενιό.


Διηγήθηκε ή γιαγιά Λαμπρινή:«Ή κόρη μου Σταθούλα είχε περάσει τα δεκαοχτώ της και ήταν καιρός για παντρειά. Άρχισαν τα προξενιά, αλλά δεν με ανέπαυαν οι γαμπροί. Ήταν ευκατάστατοι, καλοί άνθρωποι, αλλά με σεσαλευμένη καθαρότητα.Εκείνα τα χρόνια δεν είχε τόσο λόγο η νύφη για την επιλογή του γαμπρού και επειδή είχα την μέριμνα του γαμπρού ήθελα πρώτα απ' όλα να είναι καθαρός, αγνός. Ή Σταθούλα δεν είχε κλίση για καλογερική, όπως εγώ, και έπρεπε να βρεθεί γαμπρός.Μία μέρα το βράδυ που πήγα στο κρεβάτι να κοιμηθώ, πήρα, ως συνήθως, να διαβάσω ένα βιβλίο και ήμουν στενοχωρημένη, γιατί δεν βρισκόταν ό γαμπρός. Ό άνδρας μου κοιμόταν χωριστά για να μην τον ενοχλώ. Μόλις είχε πάρει ό ύπνος τον άνδρα μου, άνοιξε το παράθυρο μόνο του και μπήκε ό φύλακας Άγγελος μου. Πήρε το πνεύμα μου. Στο κρεβάτι μου έμεινε το σώμα μου μισοπεθαμένο. Βαδίζαμε-βαδίζαμε χωρίς να ξέρω πού πάμε. Φθάσαμε στην Πρέβεζα.Μού λέει:- Μην σταματάς καθόλου. Θέλουμε να πάμε στη Λευκάδα.Εγώ δεν ήξερα πού είναι ή Λευκάδα. Φθάσαμε στο νησί, πήγαμε σ' ένα σπίτι στην εξώπορτα.Μού λέει ό Άγγελος:- Κάθισε εδώ και εγώ θα ανοίξω την πόρτα. Να κοιτάς μέσα.Άνοιξε την πόρτα τού σπιτιού και είδα ένα νέο όρθιο, με κουστούμι, με την πλάτη γυρισμένη. Γύρισε τότε να κλείσει την πόρτα, γιατί τού φάνηκε ότι άνοιξε μόνη της και τον είδα και από μπροστά.Ό Άγγελος ήταν πνεύμα και εγώ άυλη και δεν μας έβλεπε.-Σού αρέσει για γαμπρός στην κόρη σου;


-Καλός είναι, αλλά είμαστε μακριά.


-Άγγελος είναι και αυτός, όπως και εγώ.


-Άγγελο θα πάρει ή κόρη μου; Άνθρωπος είναι, πώς θα πάρει Άγγελο;


ενώ εννοούσε την καθαρότητα του!


-Από τώρα δεν θα κάνεις άλλο συνοικέσιο για την κόρη σου ότι και να σου λένε οι άλλοι. Θα περιμένεις λίγα χρόνια, λόγω κάποιων δυσκολιών, αλλά θα σού τον φέρω τον γαμπρό μόνο του και θα βρει την κόρη σου.


Ξεκινήσαμε την επιστροφή με τον ίδιο τρόπο.


Πέρασαν τρία χρόνια και πήγε ή κόρη μου με το γιό μου σ' ένα ζαχαροπλαστείο. Εκεί ήταν ό γαμπρός. Μόλις την είδε, ήρθε και την ζήτησε σε γάμο. Κατάλαβα ότι ήταν αυτός πού ήθελε ό Θεός. Τον δεχτήκαμε και δόξασα τον Θεό για την μεγαλοσύνη Του.ΑΣΚΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, Τόμος Α, Εκδόσεις ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 2008.

Το ¨σ’ αγαπώ¨ σε διάφορες γλώσσες


Αλβανικά → Te dua shume

Κρεολικά → Mi aime jou

http://vithos-psihis.pblogs.gr/files/f/155309-dsc02766.jpgΚροατικά → Volim te

Τσέχικα → Miluji te

Δανικά
→ Jeg elsker dig

Βουλγάρικα → Obicham te

Ολλανδικά → Ik hou van je

Αγγλικά
→ I love you

Παροιμίες Γάμου

http://users.ach.sch.gr/pchaloul/Bruegel-Grunevaldt/Breugel-xoriat-gamos.jpg

1. Παρ’ τον στο γάμο σου να σου πει ¨και του χρόνου¨.
2. Μήτε νεκρός αγέλαστος, μήτε γάμος άκλαυτος.
3. Ο γάμος θέλει τύμπανα και η εκκλησία ψάλτη.
4. Ο 1ος γάμος του Θεού, ο 2ος των ανθρώπων και ο 3ος του δαίμονα.
5. Αλλού βαρούν τα τύμπανα και αλλού γίνεται ο γάμος.
6. Σα λείπεις απ’ το γάμο σου, άλλος γλεντά τη νύφη (Άνδρος).
7. Σ’ εσέ το λέω πεθερά, για να τ’ ακούσει η νύφη.
8. Η νύφη μόλις γεννηθεί της πεθεράς της μοιάζει.
9. Η πεθερά κι από ζάχαρη αν είναι, πάλι πικρή θα είναι.
10. Ξεχνά η γρουσούζα πεθερά πως ήταν νύφη μια φορά.
11. Θα αφήσουμε τον γάμο για να πάμε για πουρνάρια.
12. Ανύπαντρος σας παντρευτεί δεν πρέπει να χορεύει, μόνο σακί στον ώμο του κριθάρι να μαζεύει.
13. Όλ’ η βδομάδα του γαμπρού κι η Κυριακή της νύφης.
14. Ο ανόητος υμνεί τη γυναίκα του, ο σοφός το σκύλο του.

15.Αν δε βαρέσουν τ’ άργανα, κι αν δε σφαή κι η τράγους, δε του πιστεύου μάνα μου, πως θέλι να γένι γάμους.

16.Αφήκαμε το γάμο να πάμε για πουρνάρια.

17.Γυναίκα και καρπούζι, η τύχη τα διαλέγει. (Άνδρος


18.Ανύπαντρος σαν παντρευτεί δεν πρέπει να χορεύει, μόνο σακί στον ώμο του κριθάρι να μαζεύει.(Παξοί)

19.Ανύπαντρος προξενητής για πάρτη του γυρεύει.

20.Σαν θέλει η νύφη κι ο γαμπρός, τύφλα να ’χει ο πεθερός.

21.Τραβάτε με κι ας κλαίω.

22.Η΄ μικρός – μικρός παντρέψου ή μικρός καλογερέψου.


23.Άμα δεν ταιριάζανε δε θα συμπεθεριάζανε.


24.Με το ζόρι παντρειά δε γίνεται.


25.Παπούτσι απ’ τον τόπο σου κι ας είναι μπαλωμένο.

26.Τους ακάλεστους (στο γάμο) τους μουτζουρώνουν.


27.Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό.


28.Κουμπάρε τίμα τον παπά κι εσύ παπά έχε γνώση. (Άνδρος)


29.Κι η μικρή νύφη τούμπανα θέλει. (Άνδρος)


30.Σα λείπεις απ’ το γάμο σου, άλλος γλεντά τη νύφη. (Άνδρος)


Αν έχετε να μας προτείνετε και εσείς Παροιμίες Γάμου

περιμένουμε για να τις δημοσιεύσουμε στο email:santoriniosgamos@mail.gr

Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010

Θρησκόληπτοι και θρησκευόμενοι
Πως να ερμηνεύσει κανείς το γεγονός ότι πολλοί δημοσιογράφοι της τηλεόρασης έχουν την τάση να χαρακτηρίζουν όλους τους θρησκευόμενους θρησκόληπτους;

Δεν γνωρίζουν ελληνικά; Επιλέγουν συνειδητά να ισοπεδώσουν τον άλλον στο βωμό της ακροαματικότητας; Εκφράζουν απροκάλυπτα το ρατσιστικά τους αισθήματα εναντίον όποιων είναι πιστοί; Εξυπηρετούν κάποια σκοπιμότητα;

Αισθάνεται κανείς ότι έχουν βαλθεί κάποιοι να μετατρέψουν την πίστη σε τεκμήριο ενοχής και ότι μάλιστα σε μεγάλο βαθμό το έχουν καταφέρει. Ε φτάνει πιά!

Γράφουμε αυτά με αφορμή την αγανακτισμένη ανάρτηση του Olympia.gr σχετικά με ανάλυση τηλεοπτικού σταθμού για το Σωκράτη Γκιόλια.

Ὁ γάμος εἶναι σταυρός. Ἡ ἀγάπη πρέπει ν᾿ ἀγκαλιάζει καὶ τὴν ψυχικὴ καὶ τὴ βιολογικὴ ζωὴ τῶν συζύγων. Καὶ ὁλοκληρωμένη νὰ παρέχεται στὸ παιδί.

Στάρετς Ἀλέξιος Μετσώφ

Πέμπτη 22 Ιουλίου 2010

Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, "Μετά το ψωμί, η πολιτεία μας παίρνει τα σύμβολα και τις ιδέες …"

Σε συνέντευξή του στον Σταύρο Φανφάνη και την εφημερίδα «Χρόνος» (22/7/2010) ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη δήλωσή του για το Σταυρό στην ελληνική σημαία και γενικότερα τα σύμβολα λέγοντας: «…είδα τις σημαίες που εστάλησαν από τις χώρες στο Μουντιάλ και είδα μια ανάλογη εικόνα σε σούπερ μάρκετ, όπου διαφήμιζαν ελληνικά προϊόντα, όπου υπήρχαν μόνο οι γαλάζιες και οι λευκές γραμμές και όχι ο σταυρός. Ακόμα και τα νέα εθνόσημα που δίδονται με τις στολές, σε κάποιες σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας είναι έτσι.Δεν ξέρω πως μπορώ να το χαρακτηρίσω. Δεν ξέρω ποιοι τα επεξεργάζονται και ενοχλούνται από τα σύμβολα, όταν μάλιστα οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ως σύμβολο τον σταυρό μέσα στην σημαία τους και σε πολλά σύμβολα τους. Αυτό που προσπαθούν να περάσουν είναι και αντισυνταγματικό, αλλά δεν μας νοιάζει τόσο το θέμα της αντισυνταγματικότητας, μας νοιάζει ότι αυτό θα είναι η σταγόνα που θα ξεχειλίσει το ποτήρι......
Δεν μπορούμε να δεχθούμε καμία τέτοια παραχώρηση. Ποιοι είναι αυτοί που θα τολμήσουν να αλλάξουν την σημαία μας; Δεν φτάνει που μας βύθισαν σε μια τέτοια αναξιοπρέπεια, σ΄ έναν τέτοιο εξευτελισμό διεθνώς, εξαιτίας των χειρισμών τους; Δεν φτάνει που βυθίζουν τον λαό μας σε μια τέτοια ανέχεια και τέτοια κατάντια, ακόμα και τα σύμβολα θα μας πάρουν; Με τι θέλουν να μας αφήσουν στο τέλος; Όταν οι πολιτείες παλαιότερα δεν είχαν να δώσουν ψωμί στους λαούς, τότε τους έδιναν σύμβολα, ιδέες και οράματα. Εμάς και ψωμί δεν μας δίδουν και ιδέες και σύμβολα δεν μας αφήνουν. Προσωπικά είμαι αντίθετος με το να βγουν οι Έλληνες στους δρόμους και να ανατρέψουν με βία τα πάντα, για λόγους οικονομικούς. Αλλά για τα σύμβολα, για τα ιερά και τα όσια της πατρίδας μας, για αυτά που μέχρι τώρα επί αιώνες μας έκαναν περήφανους, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν με πρόσχημα αυτή την οικονομική δυσπραγία να κάνει τέτοιες βίαιες πράξεις και να ασελγήσει πάνω στο πνευματικό σώμα των Ελλήνων».

Ολόκληρη η συνέντευξη έχει ως εξής:
Άνθιμος: Μετά το ψωμί, η πολιτεία μας παίρνει τα σύμβολα και τις ιδέες …
Συνέντευξη Σταύρος Φανφάνης
«Άστραψε και βρόντηξε» δικαιολογημένα ο μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος στη φημολογούμενη απάλειψη των χριστιανικών συμβόλων από την ελληνική σημαία η οποία συζητιέται να εμφανίζεται μόνο με τις μπλε και άσπρες παράλληλες γραμμές. Αφορμή για τη ραδιοφωνική συζήτηση στην εκπομπή σε «πρωινό χρόνο» ήταν ο σύγχρονος λόγος της Εκκλησίας, ο ρόλος της στην περίοδο της κρίσης όπου ψυχές και στόματα αναζητούν στήριξη. Μόλις επέστρεψε από του Αγίους τόπους της χριστιανοσύνης, το Σινά την Ιερουσαλήμ, την Ιεριχώ και την Γαλιλαία, ο κ. Άνθιμος μετέφερε την σύγχρονη εικόνα από τα μέρη εκείνα όπου η λειτουργία του πατριαρχείου είναι ένας διαρκής αγώνας στα πλαίσια των σχέσεων Παλαιστινίων και Ισραηλινών. Ο ρόλος της Εκκλησίας εν μέσω οικονομικής κρίσης απασχολεί τον δραστήριο θρησκευτικό ηγέτη, ο οποίος προβληματίζεται αν θα μπορέσει η τοπική Εκκλησία να ανταποκριθεί στις ανάγκες των χριστιανών, μετά και την επιβολή της φορολογίας. Ο μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως εμμένει στην απόφασή του να μην δέχεται το μισθό του και μιλά για την προπαγάνδα της αμύθητης εκκλησιαστικής περιουσίας στις επαρχιακές μητροπόλεις της Θράκης που στερούνται περιουσίας και δεν ταυτίζονται με άλλες.

Επιστρέψατε από το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους.

-Πράγματι πήγαμε για μια εβδομάδα με τον όμιλο προσκυνητών και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Το προσκύνημα απέδωσε αυτό που ζητάμε όλοι από μια προσκυνηματική εκδρομή. Είχαμε καλή ενημέρωση για τα εκκλησιαστικά ζητήματα, που αφορούν εκείνο τον ταραγμένο τόπο, αλλά και για τα γενικότερα ζητήματα, όπως οι σχέσεις των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών. Μέσα σε όλα αυτά εντάσσεται και το πατριαρχείο Ιεροσολύμων με τις δυσκολίες τις οποίες υφίσταται. Η ζέστη ήταν αφόρητη και ο καιρός όχι ιδανικός, μάλιστα η θερμοκρασία έφτασε μέχρι τους 52 βαθμούς. Πάντως εγώ γύρισα ωφελημένος και κατάλαβα περισσότερα για όσα συμβαίνουν εκεί. Πολλές φορές οι χριστιανοί στην Ελλάδα παρακολουθούν γεγονότα εκκλησιαστικά βίαια και σκανδαλίζονται, καλό είναι να μην σκανδαλίζονται γιατί δεν ξέρουμε τι συμβαίνει εκεί κάτω, όταν κάποιος ενημερωθεί καλά, τότε καταλαβαίνει ποια είναι η κατάσταση.

Σε περίοδο οικονομικής κρίσης όπως αυτή που διανύουμε, δεν είναι πιο ουσιαστικός και ο ρόλος της Εκκλησίας σεβασμιότατε;

-Πρέπει να είναι. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, ώστε να αντιμετωπίσουμε όσα έρχονται δυναμικά. Δεν ξέρω αν είναι αρκετά τα ιδρύματα ή αν είναι αρκετά τα συσσίτια. Από πλευράς οικονομικής, υπάρχει δυσκολία στις μητροπόλεις και στις ενορίες. Ακόμα κα τα λειτουργικά έξοδα των ναών δεν μπορούν να βγουν. Φροντίζουμε ακόμη και τα λειτουργικά έξοδα των ναών να τα περιορίσουμε, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα στα φιλόπτωχα να ενισχύσουν κάποιες οικογένειες. Βέβαια δεν υπάρχει δυνατότητα να ανταποκριθούμε σε πάρα πολλά αιτήματα. Τουλάχιστον οι μητροπόλεις της Θράκης δεν έχουν περιουσία, την λεγόμενη εκκλησιαστική περιουσία για τη οποία γίνεται μεγάλος θόρυβος.

Βλέπουμε ότι η οικονομική κρίση, εκτός από τον καθαρά οικονομικό τομέα, «χτυπά» και στον τομέα των αρχών και αξιών της κοινωνίας μας και αυτό το αναφέρουμε γιατί υπάρχει η είδηση και οι έντονες αντιδράσεις για την φημολογούμενη απάλειψη των χριστιανικών συμβόλων από την ελληνική σημαία. Προτείνεται να φτιαχτεί ώστε να εμφανίζεται, μόνο με τις γαλάζιες και λευκές γραμμές… Απ΄ ότι γνωρίζουμε είχατε κάνει μια παρέμβαση εσείς κατά την διάρκεια του εορτασμού στην μνήμη του προφήτη Ηλία σε στρατόπεδο της Αλεξανδρούπολης.

-Αναγκάστηκα να το κάνω όπως το λέτε, γιατί είδα τις σημαίες που εστάλησαν από τις χώρες στο Μουντιάλ και είδα μια ανάλογη εικόνα σε σούπερ μάρκετ, όπου διαφήμιζαν ελληνικά προϊόντα, όπου υπήρχαν μόνο οι γαλάζιες και οι λευκές γραμμές και όχι ο σταυρός. Ακόμα και τα νέα εθνόσημα που δίδονται με τις στολές, σε κάποιες σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας είναι έτσι. Δεν ξέρω πως μπορώ να το χαρακτηρίσω.

Τί κρύβεται πίσω από αυτό;

-Δεν ξέρω ποιοι τα επεξεργάζονται και ενοχλούνται από τα σύμβολα, όταν μάλιστα οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ως σύμβολο τον σταυρό μέσα στην σημαία τους και σε πολλά σύμβολα τους. Αυτό που προσπαθούν να περάσουν είναι και αντισυνταγματικό, αλλά δεν μας νοιάζει τόσο το θέμα της αντισυνταγματικότητας, μας νοιάζει ότι αυτό θα είναι η σταγόνα που θα ξεχειλίσει το ποτήρι. Δεν μπορούμε να δεχθούμε καμία τέτοια παραχώρηση. Ποιοι είναι αυτοί που θα τολμήσουν να αλλάξουν την σημαία μας; Δεν φτάνει που μας βύθισαν σε μια τέτοια αναξιοπρέπεια, σ΄ έναν τέτοιο εξευτελισμό διεθνώς, εξαιτίας των χειρισμών τους; Δεν φτάνει που βυθίζουν τον λαό μας σε μια τέτοια ανέχεια και τέτοια κατάντια, ακόμα και τα σύμβολα θα μας πάρουν; Με τι θέλουν να μας αφήσουν στο τέλος; Όταν οι πολιτείες παλαιότερα δεν είχαν να δώσουν ψωμί στους λαούς, τότε τους έδιναν σύμβολα, ιδέες και οράματα. Εμάς και ψωμί δεν μας δίδουν και ιδέες και σύμβολα δεν μας αφήνουν. Προσωπικά είμαι αντίθετος με το να βγουν οι Έλληνες στους δρόμους και να ανατρέψουν με βία τα πάντα, για λόγους οικονομικούς. Αλλά για τα σύμβολα, για τα ιερά και τα όσια της πατρίδας μας, για αυτά που μέχρι τώρα επί αιώνες μας έκαναν περήφανους, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν με πρόσχημα αυτή την οικονομική δυσπραγία να κάνει τέτοιες βίαιες πράξεις και να ασελγήσει πάνω στο πνευματικό σώμα των Ελλήνων.

Έχετε αποποιηθεί τον μισθό σας σεβασμιώτατε καλώντας και άλλους στον κύκλο της Εκκλησίας να το κάνουν. Έχουν υπάρξει συνοδοιπόροι στην κίνησή σας αυτή;

-Είχαμε πει ότι θα δώσουμε τον μισθό μας, προκειμένου να μην φορολογηθούν οι μικρές μητροπόλεις. Πιστέψτε με ότι η φορολογία που θα πάρει το κράτος από τις μικρές μητροπόλεις, θα είναι πολύ λιγότερη από την μισθοδοσία των αρχιερέων. Από 2.000 ευρώ παίρνουν όλοι οι μητροπολίτες της εκκλησίας της Ελλάδος, ανεξάρτητα με τα χρόνια, με τις σπουδές και τα πτυχία. Για εμάς που είμαστε καλόγεροι δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό, όσο η δυσκολία που υφιστάμεθα με την φορολογία που πληρώνουμε από τους ναούς και από τις μητροπόλεις, στο κράτος. Μας κόβεται η δυνατότητα να ανταποκριθούμε στα αιτήματα των χριστιανών. Γι’ αυτό και είπαμε πάρτε κάτι δικό μας και αφήστε αφορολόγητες τις μικρές μητροπόλεις, όχι τις μεγάλες. Δυστυχώς δεν έγινε δεκτό αυτό από το κράτος. Το κράτος ασκεί μια πολιτική λαϊκίστικη κατά της εκκλησίας λέγοντας ότι «θα πάρουμε την εκκλησιαστική περιουσία» και όταν έρθουν να δουν ποια είναι, καταλαβαίνουν ότι ο θησαυρός είναι άνθρακες. Δυστυχώς, τα περί αμύθητης εκκλησιαστικής περιουσίας πέρασε και στον λαό μας. Με την φορολογία αυτά που θα πληρώσουμε στο κράτος, να είστε σίγουροι ότι θα τα στερήσουμε υποχρεωτικά από τους χριστιανούς που έρχονται στις μητροπόλεις και ζητούν βοήθεια. Αυτό επετεύχθη με όλη αυτή την φούσκα περί της αμύθητης περιουσίας.

Δεν αντιλέγει όμως κανείς στο γεγονός ότι το Άγιο Όρος είναι ένα μέρος με πολύ πλούτο.

-Έχει, βεβαίως και έχει πλούτο τον οποίο κανείς δεν αμφισβητεί. Και εμείς μάλιστα λέμε, γιατί να έχει το Άγιο Όρος και οι μητροπόλεις έξω να δυσκολεύονται, οι οποίες είναι η μαχόμενη εκκλησία. Για εμάς η περιουσία είναι αναγκαία για να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Το τι κάνουμε το ξέρετε και λέμε ότι το Άγιο Όρος δεν ασκεί αυτή την φιλανθρωπία την οποία ασκούμε εμείς, παρόλα αυτά μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την αξία του Αγίου Όρους; Να τελειώσουν αυτοί οι λαϊκισμοί κάποτε, μέχρι τώρα λέγανε όλοι « υπάρχουν αυτά τα προβλήματα στην Εκκλησία, να επέλθει χωρισμός εκκλησίας και πολιτείας». Τώρα που η Εκκλησία λέει «ευχαρίστως να ακούσουμε τι θέλετε για χωρισμό και να προχωρήσουμε», βλέπετε ότι οι πολιτικοί δεν μιλούν για χωρισμό, αλλά για «επαναπροσδιορισμό των σχέσεων». Να θέλουμε να απαλλαγούμε από το κράτος και να μην μας αφήνει, τόσο πολύ μας αγαπάει πια;

Είναι μια εποχή περίεργη γιατί δεν υπάρχουν πρότυπα και παραδείγματα. Μήπως χρειάζεται να εκσυγχρονιστεί και η ίδια η Εκκλησία σε θέματα προσέγγισης της νέας γενιάς;

-Εμείς από τον πολύ εκσυγχρονισμό, μάλλον ζημιά έχουμε πάθει. Εκείνο που χρειάζεται από εμάς σαν προσφορά είναι να δώσουμε στο κόσμο τις αρχέγονες εκείνες αρχές και αξίες που κράτησαν μέχρι τώρα, τουλάχιστον την φωτεινή πλευρά του πλανήτη. Χρειάζεται να ξαναγυρίσουμε στις αρχές του Ευαγγελίου. Και εμείς οι θεολόγοι και η εκκλησία απομακρύνθηκε λίγο από το Ευαγγέλιο, μιλάμε για κοινωνιολογία, μιλάμε για προβλήματα της εποχής μας, για πολιτική, για διπλωματία, για όλα αυτά που αφορούν τους χριστιανούς μας αλλά απομακρυνθήκαμε από τον απλό και γάργαρο λόγο του Ευαγγελίου. Έρχονται δύσκολες ημέρες, το βλέπουμε κάθε ημέρα, πως θα σταθεί ο κόσμος, πως θα σταθούν οι άνθρωποι όταν χάσουν την αξιοπρέπεια τους. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αν η ψυχή κρατάει γερά και πατάει σε στέρεο σανίδι, τότε αντέχει ακόμη και την πείνα και τον εξευτελισμό».

Σάββατο 17 Ιουλίου 2010

Γάμος με το ζόρι! Σε απόγνωση ο γαμπρός

ΣΤΗ ΙΝΔΙΑ

Το ζευγάρι ήταν για χρόνια μαζί και ερωτευμένοι. Ο άντρας όμως κάποια στιγμή εξαφανίστηκε και τον έψαχναν για 4 χρόνια! Μόλις τον βρήκαν τον πήγαν στην αστυνομία και τον ανάγκασαν να παντρευτεί την κοπέλα. Δείτε πως κάνει στο γάμο του

Η ζωή μου κρέμεται από σένα! (Ζωή & αμβλώσεις)


Το θέμα της άμβωσης ή έκτρωσης πρέπει να μας απασχολεί όλους μας, άνδρες και γυναίκες, για πολλούς λόγους:

  • Προσωπικούς γιατί μια απρόσμενη εγκυμοσύνη είναι πιθανό να απασχολήσει εμάς τους ίδιους ή πρόσωπα του οικογενειακού και φιλικού μας περιβάλλοντος.
  • Κοινωνικούς, για τις προεκτάσεις που έχει η στάση μας πάνω στο θέμα των εκτρώσεων για τις συναναστροφές μας με τους άλλους ανθρώπους.
  • Εθνικούς, για τις συνέπειες που έχουν οι εκτρώσεις για τη χώρα μας.
  • Παιδαγωγικούς, για το τι πρότυπα τροφοδοτούμαστε και αποδεχόμαστε τόσο εμείς οι ίδιοι, όσο και τα παιδιά μας.
  • Φιλοσοφικούς/θεολογικούς για τη σχέση της άμβλωσης με το πως αντιμετωπίζουμε τον άνθρωπο και τη ζωή.

***

Τα παρακάτω ηχογραφημένα στιγμιότυπα σχετικής ενημερωτικής εκδήλωσης αξίζουν της προσοχής μας.

Η ζωή μου κρέμεται από σένα!

- Ο πόνος της μάνας και η αγωνία μπροστά σε μια μη-επιθυμητή και απρογραμμάτιστη εγκυμοσύνη είναι κάτι που έχει συναντήσει πολλές φορές στη ζωή της η κα. Σκούρα, Κοινωνική Λειτουργός. Τι προτείνει; Προβληματισμός ναι, αδιέξοδο, όχι.

- Το άγνωστο, μεγάλο θαύμα της δημιουργίας που ονομάζεται σύλληψη του ανθρώπου & εγκυμοσύνη περιγράφει από επιστημονικής πλευράς ο μαιευτήρας κ. Κοσμάς Λαζαρίδης.

- Είναι ο καθένας μας διατεθειμένος να σηκώσει ένα μέρος του βάρους μιας γυναίκας που κυοφορεί ένα παιδί υπό δύσκολες συνθήκες; Ποια είναι τα πέντε (5) «Αχ και να ήξερα…» τα οποία έχουν βγει από χείλη γυναικών οι οποίες προέβησαν σε έκτρωση; Πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση του π. Βασιλείου Θερμού.

Θερμός Αχ και να ξερα
0:00 / 0:00

- Πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις και προεκτάσεις από τον π. Βασίλειο Θερμό σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων.

Ολόκληρη η εκδήλωση υπάρχει ηχογραφημένη στον ιστοχώρο του Συλλόγου Πατρών για την Προστασία του Αγεννήτου Παιδιού


πηγή

"H Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη συχνότητα γάμων στην Eυρώπη!"


"H Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη συχνότητα γάμων στην Ε.Ε μετά την Ιταλία και την Ιρλανδία, με 4,2 γάμους ανά 1.000 κατοίκους, τη χαμηλότερη συχνότητα διαζυγίων, με 1,1 διαζύγιο ανά 1.000 κατοίκους και το χαμηλότερο ποσοστό παιδιών άγαμων μητέρων, μετά την Ιταλία που είναι 5%.Τα στοιχεία αυτά ανέφερε ο ομότιμος καθηγητής Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτριος Γεώργας, σε ομιλία που έδωσε στην Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης, με θέμα "Η ελληνική οικογένεια: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον".Ο κ. Γεώργας βρέθηκε στη Μελβούρνη για να μιλήσει στο 27ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας.Πριν από την ομιλία του κ. Γεώργα, ανακοινώθηκε ότι ερευνητές, μεταξύ των οποίων και ελληνικής καταγωγής, των αυστραλιανών πανεπιστημίων του RMIT και του ‘Swinburne’ προγραμματίζουν τη διενέργεια μεγάλης έρευνας για τα χαρακτηριστικά των ελληνικών οικογενειών της Αυστραλίας (συμπεριλαμβανομένων των ρόλων και αξιών των γονέων, του παππού και της γιαγιάς, των παιδιών και των συγγενών).

Αρχίζοντας την ενδιαφέρουσα ομιλία του, ο Έλληνας πανεπιστημιακός αναφέρθηκε πρώτα στο παρελθόν και στον ρόλο που έπαιξαν οικολογικά στοιχεία και ιστορικά γεγονότα στο χαρακτήρα και την εξέλιξη της ελληνικής οικογένειας.

Μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι η σύνθεση και η εξέλιξη της οικογένειας επηρεάσθηκαν από τον πολύμορφο τοπολογικό χαρακτήρα της Ελλάδας και το γεγονός ότι οι άνθρωποι κατοικούσαν σε μικρά χωριά, ενώ κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, έφευγαν από τα αστικά κέντρα σε απομακρυσμένες περιοχές και χωριά, για να προστατευθούν και να αποφύγουν τον κατακτητή.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Γεώργα, οι εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα κατά τα τελευταία 30 χρόνια, επηρέασαν την ελληνική οικογένεια, καθώς στην περίοδο αυτή, παρατηρήθηκε μετακίνηση του πληθυσμού από τις αγροτικές περιοχές στις μεγάλες πόλεις. "Μετά το 1980, η Ελλάδα έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την ενίσχυση της ΕΕ παρατηρήθηκε οικονομική ανάπτυξη και εσωτερική μετανάστευση προς τις μεγάλες πόλεις για εξεύρεση εργασίας".Σύμφωνα με τον καθηγητή Γεώργα, από τις πιο σημαντικές αλλαγές που έγιναν στην περίοδο αυτή, ήταν η ανάπτυξη της Παιδείας, γεγονός το οποίο επηρέασε ιδιαίτερα τον ρόλο της γυναίκας, που τώρα είχε μεγαλύτερες ευκαιρίες για να σπουδάσει.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι με τις επιστημονικές έρευνες που έγιναν κατά την περίοδο αυτή, διαπιστώθηκαν αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία της ελληνικής οικογένειας, με φαινόμενα όπως η αύξηση του αριθμού των πυρηνικών και μονογονεϊκών οικογενειών και των διαζυγίων.Τόνισε, όμως, πως σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ε.Ε., δεν έχουν σημειωθεί μεγάλες αλλαγές στην ελληνική οικογένεια."Αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει τόσο ραγδαία," είπε ο κ. Γεώργας, επισημαίνοντας, επίσης, ότι η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των χωρών με τα χαμηλότερα ποσοστά πυρηνικών οικογενειών (38%) και τα υψηλότερα ποσοστά εκτεταμένων οικογενειών (22%).

Το φαινόμενο αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι οι ελληνικές οικογένειες προσπαθούν να διατηρούν στενές σχέσεις και τα παιδιά παντρεμένα ή μη να ζουν μαζί ή κοντά με τους γονείς.Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις οικογενειακές αξίες και στους ρόλους των γονέων μέσα στην οικογένεια και σε σχέση με τα παιδιά, τις ευθύνες και υποχρεώσεις τους.Κατά τον καθηγητή Γεώργα, οι αξίες οι οποίες άλλαξαν κατά τα τελευταία 30 χρόνια μέσα στην ελληνική οικογένεια είναι μόνο αυτές που αφορούσαν τον πατέρα, τις εξουσίες και ευθύνες του έναντι της οικογένειας. "Οι άλλες αξίες δεν άλλαξαν," είπε χαρακτηριστικά.Παράλληλα, αναφερόμενος στα αποτελέσματα ερευνών για τα οικογενειακά δίκτυα και τις σχέσεις των πυρηνικών οικογενειών με τα μέλη της ευρύτερης οικογένειας, δήλωσε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των πρώτων χωρών όσον αφορά στις προσπάθειες διατήρησης και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας. "Αυτό δείχνει ότι η ελληνική οικογένεια δεν είναι σε διάλυση," δήλωσε ο καθηγητής Γεώργας.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο καθηγητής Γεώργας αναφέρθηκε και σε αποτελέσματα ερευνών στο εξωτερικό, για να διαπιστωθούν αφενός οι αλλαγές στην οικογένεια και αφετέρου πόσο σημαντική είναι η διατήρηση της πολιτισμικής τακτικής και των χαρακτηριστικών της ομάδας ομοεθνών και των σχέσεών του με τους γηγενείς της χώρας υποδοχής."

Τετάρτη 14 Ιουλίου 2010

Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι τολμούν να δουν τη ζωή τους κάτω από ένα διαφορετικό, αισιόδοξο πρίσμα!

"13 φορές πατέρας!"

"Σε μια εποχή απόλυτου εγωκεντρισμού, όπου τα διαζύγια διαδέχονται το ένα το άλλο και η υπογεννητικότητα βρίσκεται μονίμως στο «κόκκινο», σε μια εποχή κατά την οποία η οικονομική δυσπραγία, έχει «βυθίσει» τους περισσότερους από μας στην μελαγχολία, υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι τολμούν να δουν τη ζωή τους κάτω από ένα διαφορετικό, αισιόδοξο πρίσμα!
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX7wrtboHsxdNotpDJnaLu45NzOBueURpkw_4rcmyA9SBD7jWTluD_B9bqeuVtPNhjEHSTMCOIhGOJTuWO8oGDQvWPHe9imlTmgHQuVs7rgcFIuJU6Lp0lF1rI18T4QGKuzLRokAIhVZvI/s1600/11.jpg
Μια τέτοια περίπτωση ανθρώπου είναι και ο παιδίατρος της Λέρου, ο 47χρονος Νικήτας Ταχλιαμπούρης, ο οποίος μαζί με την 45χρονη γυναίκα του Μαρία, μέσα στα 24 έτη της κοινής τους ζωής, έχουν αποκτήσει 13 παιδιά! Μπορεί για τους περισσότερους από μας, η απόκτηση σήμερα ενός και μόνο παιδιού να φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, όμως για το συγκεκριμένο ζευγάρι, η χαρά που απολαμβάνει κάθε φορά που έρχεται στον κόσμο ένα παιδί τους, υπερκαλύπτει κάθε δυσκολία και κάθε εμπόδιο!

Είχαμε την χαρά να επισκεφθούμε την οικογένεια Ταχλιαμπούρη, στο σπίτι τους στα Άλιντα της Λέρου! Και ενώ περιμέναμε να βρεθούμε μπροστά σε δυο κουρασμένους γονείς, γεμάτους άγχος, που προσπαθούν μάταια να «φέρουν» βόλτα τα άτακτα και ατίθασα παιδιά τους, η πραγματικότητα ήρθε να μας διαψεύσει! Ούτε φωνές, ούτε υστερίες! Ένα σπίτι γεμάτο θετική ενέργεια και πολύ αγάπη, όπου η πειθαρχία δεν είναι αποτέλεσμα επιβολής, αλλά συζήτησης και επικοινωνίας!

Η απίστευτη ηρεμία και πραότητα η οποία ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπα, τόσο των ίδιων των γονιών όσο και των 13 παιδιών τους, μας προξένησε μεγάλη εντύπωση. Μια οικογένεια κυριολεκτικά χορτασμένη από στοργή και τρυφερότητα!

Αξίζει τον κόπο, να σας συστήσουμε τα παιδιά της οικογένειας Ταχλιαμπούρη! Η μεγαλύτερη είναι η Ασημίνα 23 ετών, ακολουθούν ο Νίκος 22, ο Γιάννης 20, η Αγγελική 18, η Πόπη 17, η Φλόρα 15, ο Παναγιώτης 13, ο Νεκτάριος 12, Άννα 10, η Μαρκέλα 8, ο Κοσμάς 7, ο Γαβριήλ 4 και ο Εφρέμ, ο Βενιαμίν της οικογένειας, ο οποίος είναι μόλις 6 μηνών!

Όπως μας εξομολογήθηκε η μητέρα τους, σχεδόν τα μισά απ’ τα παιδιά της, τα γέννησε στο σπίτι, με την βοήθεια του συζύγου της! «Προτιμώ το περιβάλλον του σπιτιού. Είχα εύκολες σχετικά γέννες» –μας λέει. «Δεν με κούρασε ποτέ η διαδικασία αυτή και θα έκανα μάλιστα κι άλλα, αν ερχόντουσαν»! «Σε κάθε γέννα γινόταν γιορτή εδώ μέσα», θυμάται! Η προετοιμασία, η αγωνία, το γεγονός ότι συμπάσχουν τα παιδιά μαζί με τη μαμά, η χαρά όλων όταν γεννηθεί το μωρό είναι πράγματα που θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στην μνήμη της πολύτεκνης μητέρας! «Σε μια μεγάλη οικογένεια, όπως είμαστε εμείς, συμμετέχουν τα μεγαλύτερα παιδιά στην όλη διαδικασία και έτσι το γεγονός γίνεται ακόμη πιο ζεστό! Έτσι, η υποδοχή του κάθε παιδιού μας ήταν πιο θερμή μέσα στο σπίτι, απ’ ότι θα ήταν στον ψυχρό χώρο του νοσοκομείου».

Ρωτήσαμε τους τρισευτυχισμένους γονείς, πόσο εύκολο είναι να τα βγάλουν πέρα οικονομικά, μ’ έναν και μόνο μισθό, όταν πρέπει να θρέψουν τόσα στόματα! Ο κ. Ταχλιαμπούρης, μας εξήγησε ότι, αν και την ίδια απορία έχουν όλοι οι φίλοι τους, στην πράξη τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα. Το γεγονός ότι ζουν στον τόπο τους, όπου μπορούν πιο εύκολα να έχουν προϊόντα δικής τους παραγωγής, κότες, κηπευτικά κ.ο.κ., αλλά και η επαγγελματική αποκατάσταση του ιδίου ως γιατρού, συμβάλουν καθοριστικά, στο να μπορούν να ανταπεξέρχονται.Σημαντικό ρόλο παίζει και το γεγονός, ότι έχουν μάθει στα παιδιά τους να προσαρμόζουν τις απαιτήσεις τους ως προς το σύνολο. Όπως χαρακτηριστικά μας είπε: «Δεν μπορείς σε κάθε παιδί, να του ‘χεις καινούρια ρούχα ή παιχνίδια. Τα μοιράζονται και με βοηθούν πολύ σ’ αυτό. Δεν απαιτούν! Οι μικρές ηλικίες βολεύονται πιο εύκολα από τις μεγάλες». Για τον κ. Νικήτα και την σύζυγό του Μαρία, μεγάλη σημασία έχει η πρόοδος των παιδιών τους στα γράμματα. Ήδη τα μεγάλα παιδιά της οικογένειας έχουν καταφέρει να εισαχθούν στο πανεπιστήμιο. Η Ασημίνα τελείωσε Κοινωνική κι Εκπαιδευτική Πολιτική στο Παν/μιο Πελοποννήσου, ο δεύτερος είναι στο Πολυτεχνείο Μηχανολόγος, ο τρίτος ο Γιάννης είναι στη Νοσηλευτική Αθηνών και περιμένω φέτος να εισαχθεί και το τέταρτο παιδί μας, σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή», μας ενημερώνει ο υπερήφανος πατέρας, μη μπορώντας να κρύψει την βαθιά ικανοποίησή του για την επιτυχή εξέλιξη των παιδιών του. «Αυτό είναι μια μεγάλη χαρά για τους γονείς»! Όπως λέει, το μεγαλύτερο ρόλο σ’ αυτό τον αγώνα παίζει η μητέρα, η οποία ξυπνάει από τις 5 το πρωί, τα φροντίζει, τα παρακολουθεί και τα πιέζει για να διαβάσουν! «Μέσα από τη βαβούρα και τη φασαρία το γεγονός ότι τα παιδιά δημιουργούν το δικό τους κλίμα και προχωρούν σωστά, είναι πραγματικά σπουδαίο πράγμα για μας»! Χαρά στους γονείς δίνει όμως, και καλή διαγωγή των παιδιών τους: «Όταν μου λένε ότι τα παιδιά μου, όταν βγαίνουν έξω από το σπίτι, είναι ήσυχα και συνεσταλμένα χαίρομαι ιδιαίτερα!»


Ο κ. Ταχιλιαμπούρης ως πατέρας και ως παιδίατρος, θεωρεί ότι τα παιδιά δεν πρέπει να φορτώνονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον με πολλές υποδείξεις και συστάσεις, διότι πιστεύει ότι ο χρόνος είναι αυτός που θα τα ωριμάσει. Συνηθίζει να λέει, ότι αν τα αφήνεις από μικρά ελεύθερα, μεγαλώνοντας γίνονται πιο χαρούμενα και υπάκουα παιδιά στο μέλλον.

Μιλήσαμε και με την πρωτότοκη κόρη της οικογένειας, την Ασημίνα. Τη ρωτήσαμε, πόσο εύκολο ήταν να διαβάζει και να προοδεύσει μέσα σ’ ένα σπίτι γεμάτο μικροπαίδια! Μας εξομολογήθηκε ότι υπήρχαν στιγμές που διάβαζε έχοντας στην αγκαλιά της ένα μωρό!
«Σε μια μεγάλη οικογένεια μαθαίνεις να συμβιβάζεσαι με το θόρυβο. Τα μικρότερα παιδιά δεν κοιμούνται το μεσημέρι κι έτσι αναγκάζεσαι να μαθαίνεις να διαβάζεις με θόρυβο! Είναι σα να ζεις στην πόλη, κοντά σε αυτοκινητόδρομο!», λέει χαριτολογώντας. «Για μένα η φασαρία και τα γέλια των παιδιών σε χαλαρώνουν, είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα! Επίσης, όταν έχεις μεγάλη οικογένεια, από πολύ νωρίς έχεις κάποιες υποχρεώσεις και αυτές σε κάνουν πιο συνεπή. Ειδικά τα μικρότερα παιδιά, όταν δεν βρουν τη μαμά, έρχονται σε μένα να τα εξυπηρετήσω, να τα βοηθήσω. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ο πρώτος είναι παράδειγμα για τους υπόλοιπους!».Ρωτήσαμε τον κ. Ταχλιαμπούρη να μας αποκαλύψει ποιο είναι το μυστικό για να έχει κανείς μια τόσο όμορφη και δεμένη οικογένεια, όπως τη δική του.


Ο κ. Νικήτας μας επισήμανε, ότι το «α» και το «ω» σε μια σχέση είναι να έχεις μια κοινή πορεία με τον άλλο και οι δυσκολίες να μην γίνονται οι αιτία να τη χαλάς». Πολύ βασικό επίσης, είναι να αγαπάς και να είσαι ερωτευμένος με το σύντροφό σου, τονίζει. «Περάσαμε πολλές δυσκολίες, αλλά παραμείναμε ενωμένοι. Όχι πως δεν θα μαλώσουμε με την γυναίκα μου, όμως στις δύσκολες στιγμές συμφωνούμε και προχωρούμε. Με ενθουσιάζει επίσης, ότι έχω πάντα ένα μωρό στο σπίτι. Αυτό με αναζωογονεί, με εμπνέει και μου δίνει δύναμη και κουράγιο! Κι η αλήθεια είναι ότι θα ‘θελα να υπάρχει πάντα ένα νέο μωρό στην οικογένεια μας»! Σκοπεύετε δηλαδή, να αποκτήσετε ακόμη περισσότερα παιδιά στο μέλλον, τον ρωτάμε! «Θα ‘λεγα ότι είμαι λίγο αχόρταγος, με την έννοια ότι θα ‘θελα να ‘χα άλλα τόσα παιδιά. Θα ‘θελα να ‘χα συνέχεια παιδιά! Η επαγγελματική μου ιδιότητα βέβαια, με ικανοποιεί, διότι μέσω αυτής βλέπω πάρα πολλά παιδιά και το καθένα έχει κάποια χαρακτηριστικά διαφορετικά από το άλλο, και αυτό είναι που μ’ αρέσει! Στην αρχή μάλιστα, δεν ήθελα να πάρω την ειδικότητα του παιδιάτρου, διότι σκεφτόμουν την ευθύνη, την σοβαρότητα που έχει μια τέτοια ειδικότητα, αλλά η πράξη έδειξε ότι είναι πολύ πιο εύκολο για μένα να χειριστώ το παιδί!», μας απαντά.

Ο παιδίατρος της Λέρου, ο οποίος αξίζει να σημειωθεί, χαίρει της εκτίμησης και της αγάπης ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας, δεν διστάζει να στείλει και ένα μήνυμα μέσω του “MEDIASOUP” προς όλους εκείνους, οι οποίοι λόγω οικονομικών δυσχερειών ή ιδιοσυγκρασίας δεν αποφασίζουν να κάνουν οικογένεια και να αποκτήσουν παιδιά: «Το να κάνει κάνεις παιδιά ξεκινώντας νέος είναι ό, τι το καλύτερο!», μας λέει. «Συνιστώ, ειδικά στα νέα ζευγάρια, να μην στέκονται στις δυσκολίες –οι οποίες πάντα υπάρχουν- και να προχωρούν από νωρίς στην τεκνοποιία! Όταν αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου με τα παιδιά, πάντα θα βρεις τον τρόπο να τα βοηθήσεις! Ξεκινώντας με την γυναίκα μου, 24 χρόνια πριν, λέγαμε να κάνουμε 12 παιδιά και τότε νομίζαμε ότι αυτό θα ήταν κάτι το δύσκολο να γίνει. Ο αριθμός 12 ξεπεράστηκε και πάμε για άλλα 12 τώρα!...». (Χαρά στο κουράγιο σας!).

Φύγαμε από το σπίτι της οικογένειας Ταχλιαμπούρη, με τις καλύτερες εντυπώσεις! Μετά απ’ αυτή τη συνάντηση συνειδητοποιήσαμε, ότι όταν κανείς διαθέτει για όπλα του, πάνω απ’ όλα αγάπη γι’ αυτό που κάνει, ψυχικό σθένος, αυταπάρνηση, αλλά και θετική ενέργεια, τότε οι δυσκολίες μπορούν εύκολα να ξεπεραστούν και να γίνουν δυνατά ακόμη κι αυτά που μέχρι χθες θεωρούσαμε αδύνατα!

Υ.Γ. Τα θερμά μας συγχαρητήρια στην οικογένεια Ταχλιαμπούρη και ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για τον πολύτιμο χρόνο που μας διέθεσαν!"


πηγή

Παρασκευή 9 Ιουλίου 2010

Ποια ζευγάρια αγαπιούνται πραγματικά;

Όποιο αληθινό ζευγάρι γνώρισα και προσεχτικά παρατήρησα, είδα πως τα καταφέρνει τόσο θεαματικά στην αγάπη…. γιατί είναι…. ζευγάρι ταπεινών…

Πλάσματα συντετριμμένα από κάποιο μαρτύριο στη ζωή τους – μαρτύριο που τους έμαθε ν’ αποξεχνούν τον εαυτό τους – είτε πλάσματα χαρισματικά.

Από κάποια πρόσωπα-δείγματα που ο ουρανός στέλνει κατά καιρούς ανάμεσά μας για να μας παρακινήσει στην αρετή και την ανδρεία…

Θα τα καταφέρουν να είναι μαζί, πραγματικά μαζί, ακόμα και πέρα από το πρόσκαιρο εμπόδιο του θανάτου, γιατί θα καταφέρουν εκείνο που εχω ακούσει και θεωρώ σαν τον καλύτερο προσδιορισμό της αγάπης……

ΑΓΑΠΗ σημαίνει να αναζητώ να γεμίσω τις δικές σου ανάγκες και όχι να θέλω, χρησιμοποιώντας σε, να καλύψω τις δικές μου ανάγκες…

Μονάχα ο έρωτας που έχει το ΘΑΡΡΟΣ να γίνει αγάπη ΝΙΚΑΕΙ το χρόνο και ΖΕΙ….

Εξάλλου, κι επειδή η ΑΓΑΠΗ είναι ΘΑΥΜΑ , …..πρέπει το θαυμα να σού ανήκει…

Να το αξίζεις…..!!!!

Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010

η εξέλιξη μίας γνωριμίας...

χωρίς σχόλιο...

Το ΣΔΟΕ κυνηγάει και... νύφες!

Σε ένα κλίμα τρομοκρατίας που επικρατεί και τις ανάγκης που έχουν οι κυβερνόντες να διασκεδάζουν την ανεπάρκεια τους… θα μας καλούν να φορολογούν και τον αέρα που αναπνέουμε …σαν δεν ντρέπονται!!

http://www.atvstudio.gr/pg3/nifes/GAMOS001.jpg

Η δε γυνή να φοβείται τώρα και το... ΣΔΟΕ!

Στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών του υπουργείου Οικονομικών εισέρχονται πλέον οι... γάμοι και τα διαφυγόντα κέρδη από τις γαμήλιες δεξιώσεις σε κέντρα διασκέδασης, κτήματα, πολυτελή ξενοδοχεία σε νησιά κ.λπ. Το υπουργείο Οικονομικών, όπως βεβαίωσε στο «Βήμα» ο γενικός γραμματέας του κ. Δ. Γεωργακόπουλος , «χάνει χρήματα από τους γάμους και δεν είναι διατεθειμένο να τα αφήσει έτσι».

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν συλλέξει οι οικονομικοί ελεγκτές τα διαφυγόντα κέρδη από τους γάμους ανέρχονται σε 170 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Στον καθορισμό του ποσού αυτού υπολογίστηκαν, όπως είπε ο κ. Γεωργακόπουλος, κατά μέσον όρο 400 προσκεκλημένοι σε κάθε γαμήλιο τραπέζι, προς 45 ευρώ έκαστος. Οι υπολογισμοί αυτοί είναι τελείως συντηρητικοί και αφορούν τον μέσο όρο των γαμήλιων τραπεζιών αποκαλύπτοντας ότι οι ελεγκτικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία για πολυτελή γαμήλια τραπέζια που στοίχισαν πάνω από 90 ευρώ το άτομο.

«Η φοροδιαφυγή στα γαμήλια τραπέζια είναι υπαρκτή»,

αναφέρει ο κ. Γεωργακόπουλος, «έχουμε αποδείξεις ότι ορισμένοι δεν πληρώνουν μειωμένο ΦΠΑ ή ακόμη πληρώνουν σε μαύρα» συμπληρώνει και αναφέρει ότι το τελευταίο διάστημα η πολυτέλεια και η χλιδή σε ορισμένους γάμους έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Ορισμένοι, σημείωσε, δεν κατανοούν την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. Πέραν των πυροτεχνημάτων, της άφθονης σαμπάνιας, των πλούσιων εδεσμάτων, των dj's, των βίντεο κ.λπ., άρχισαν τελευταίως, όπως ανακάλυψαν οι ελεγκτικές αρχές, να παίρνουν μέρος στις γαμήλιες εορτές και... αεροσκάφη. Προσφάτως σε έναν γάμο στην επαρχία οι προσκεκλημένοι είδαν έκπληκτοι στον ουρανό ένα μονοκινητήριο αεροσκάφος να ρίχνει ροδοπέταλα στους νεόνυμφους και ένα πανό που έσερνε στην ουρά του το οποίο ευχόταν «βίον ανθόσπαρτον»!

Κυριακή 4 Ιουλίου 2010

Γιά τόν Μοναχισμό καί τό ΓάμοΑπό τήν συζήτηση μέ τούς Φοιτητές τής Θεολογικής Ακαδημίας Μόσχας τού Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

Ερώτηση: Σέ ποιό βαθμό ο μοναχικός τρόπος ζωής στήν θεολογία τής θεωρίας είναι πιό υψηλά από τήν κατάσταση τού γάμου;
Απάντηση: Όταν κανείς εισέρχεται στήν Εκκλησία καί βαπτίζεται έχει σκοπό νά φθάση στήν θέωση. Η θέωση είναι γιά κάθε άνθρωπο, γιά κάθε Χριστιανό. Αυτό ακριβώς φαίνεται στήν ακολουθία τού Βαπτίσματος καί στήν όλη πνευματική ζωή.
Υπάρχει ο εν Χριστώ γάμος καί η εν Χριστώ παρθενία. Άν ο γάμος δέν είναι εν Χριστώ δέν σώζει. Καί άν η παρθενία δέν είναι εν Χριστώ δέ σώζει. Τό πρόβλημα δέν είναι γάμος ή παρθενία, αλλά τό πώς ο άνθρωπος θά ζή εν Χριστώ καί εν τή Εκκλησία.
Βέβαια, όταν κανείς είναι καλός μοναχός, τότε τού δίνονται μεγαλύτερες δυνατότητες γιά νά σωθή καί νά φτάση σέ υψηλό βαθμό πνευματικής ζωής. Γιατί στόν γάμο πρέπει κανείς νά συνυπάρχη μέ ένα άλλο πρόσωπο καί νά βαδίζουν μέ ένα ζυγό καί οι δυό. Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις πού ένας έγγαμος φθάνει σέ μεγάλο ύψος πνευματικής ζωής καί ένας μοναχός παραμένει στά χαμηλά επίπεδα πνευματικής ζωής.
Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι ο Προφήτης Ησαΐας ήταν έγγαμος, αλλά αυτό δέν τόν εμπόδισε νά φθάση στήν θεωρία τού Θεού. Γι' αυτό καί λέω ότι, όταν κανείς έχη δίψα γιά τόν Θεό, δέν τόν εμποδίζει ούτε ο γάμος ούτε η παρθενία. Βέβαια υπάρχουν βαθμοί θεωρίας καί αγιότητας.
Ο π. Παΐσιος κάποτε είπε ότι ο Θεός έχει τήν δική του αριθμητική. Η δική μας αριθμητική είναι διαφορετική από τήν αριθμητική τού Θεού. Γιά παράδειγμα, τό εννιά γιά τόν Θεό μπορεί νά μήν είναι άριστα, ενώ τό τέσσερα ή τό δυό νά είναι άριστα. Καί εξήγησε ότι ο Χριστός μέ τήν παραβολή τών ταλάντων είπε ότι στόν ένα δόθηκαν πέντε τάλαντα, στόν άλλο δυό καί στόν τρίτο ένα, γιά νά τά διπλασιάσουν. Εκείνος πού πήρε τά πέντε τάλαντα, έπρεπε νά τά κάνη δέκα γιά νά πάρη τό άριστα. Εάν τά έκανε εννιά, δέν πήρε τό άριστα. Εκείνος πού πήρε τά δυό έπρεπε νά τά κάνη τέσσερα, γιά νά πάρη τό άριστα. Γιά τόν Θεό τό εννέα δέν είναι άριστα, ενώ τό τέσσερα είναι. Έτσι η αριθμητική τού Θεού είναι διαφορετική από τήν αριθμητική τού ανθρώπου.
Τό θέμα είναι ότι ο Χριστιανός ό,τι κάνει στήν ζωή του, πρέπει νά τό κάνη εν Χριστώ. Ο άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος λέγει ότι μερικοί μακάρισαν τόν ερημητικό βίο ως καλύτερο καί άλλοι μακάρισαν τόν κοινοβιακό βίο. Γιά μένα, λέγει ο Συμεών ο Νέος Θεολόγος, καλύτερος είναι αυτός ο βίος πού γίνεται γιά τόν Χριστό, γιά τήν δόξα τού Χριστού καί σύμφωνα μέ τό θέλημα τού Θεού.

Υπάρχουν έγγαμοι άνθρωποι πού σώζονται, μπαίνουν στόν Παράδεισο, καί υπάρχουν μοναχοί πού δέν θά σωθούν. Οπότε, τό θέμα είναι νά ζούμε εκκλησιαστική ζωή, νά ρωτάμε τόν Πνευματικό Πατέρα τί πρέπει νά κάνουμε στήν ζωή μας καί αυτό πού θά κάνουμε νά τό κάνουμε κατά Θεό.
Ο πατέρας μου ήθελε νά γίνη μοναχός. Πήγε στό μοναστήρι αλλά τήν πρώτη εβδομάδα, πρίν γίνει μοναχός, έγινε πόλεμος μέ τούς Ιταλούς καί τόν επιστράτευσαν. Ο ηγούμενος τού είπε νά πάη στόν πόλεμο καί άν σωθή καί επιθυμεί νά γίνη μοναχός μπορούσε νά επανέλθη στό μοναστήρι. Κατά τήν διάρκεια τού πολέμου προσευχόταν, κοινωνούσε συχνά καί όταν τελείωσε ο πόλεμος ο Πνευματικός τού είπε: «Εσύ πρέπει νά παντρευθής» καί τού υπέδειξε ένα πρόσωπο. Εκείνος έκανε υπακοή καί παντρεύθηκε. Κάποτε μού έγραψε σέ γράμμα: «Εάν παντρεύθηκα τό έκανα γιά δυό λόγους: πρώτον, γιατί ήθελα νά κάνω υπακοή στόν Πνευματικό μου Πατέρα καί δεύτερον, ήθελα νά κάνω παιδιά γιά νά τά υπηρετήσω». Αγαπούσε πάρα πολύ τούς μοναχούς, διάβαζε μοναχικά βιβλία, διάβαζε τό βιβλίο τού αγίου Ιωάννη τής Κλίμακος. Καί η μητέρα μου ζούσε πολύ μοναχικά. Μέ προσευχή, μέ νηστεία. Εισήλθα μιά φορά μέσα στό σπίτι καί τήν είδα νά κάνη μετάνοιες καί νά προσεύχεται. Εγώ δέν έχω τήν πίστη καί τήν πνευματική ζωή πού είχαν οι γονείς μου.
Η μητέρα μου στό τέλος τής ζωής της ήταν γιά πέντε χρόνια κατάκοιτη καί συνεχώς προσευχόταν στό Θεό. Τότε τήν ρώτησα άν είχε κάποιο παράπονο. Μού απάντησε: «Δέν έχω κανένα παράπονο, χίλιες δόξες νά έχη ο Θεός. Δέν είμαι άξια νά Τόν δοξάζω». Καί όμως ήταν κατάκοιτη.

Ο πατέρας μου πέθανε στό Νοσοκομείο. Όταν τόν έφεραν στό σπίτι, κάθισε δίπλα στό φέρετρό του, τόν χάϊδεψε στό μέτωπο καί τού είπε: «Γιατί έφυγες; Γιατί δέ μέ χαιρέτισες; Τόσα χρόνια περάσαμε καλά, γιατί έφυγες τόσο ξαφνικά;». Καί μετά είπε: «Άντε, δέν πειράζει. Πήγαινε στό καλό καί καλή αντάμωση».
Οι γονείς μου σώθηκαν, εγώ δέν ξέρω ακόμη άν θά σωθώ. Γι' αυτό νά προσεύχεσθε καί εσείς γιά νά σωθώ καί εγώ καί νά μή διαψεύσω τούς γονείς μου πού μέ γέννησαν καί μέ αγάπησαν.
Επομένως, η παρθενία είναι μιά ευλογημένη κατάσταση, η οποία δίνει πολλές προϋποθέσεις, γιά νά ανεβή κανείς σέ μεγάλο ύψος πνευματικής ζωής. Όμως, όταν κανείς δέν τίς αξιοποιή, τότε αποτυγχάνει. Αλλά καί ο γάμος ευλογείται από τόν Θεό μέ τό Μυστήριο τού γάμου καί μπορεί ο άνθρωπος μέ τήν υπακοή στό θέλημα τού Θεού νά σωθή. Όλα πρέπει νά γίνωνται εν Χριστώ. Ο Απόστολος Παύλος μιλώντας γιά τόν γάμο καί τήν παρθενία λέγει: «Έκαστος ίδιον χάρισμα έχει εκ Θεού, ός μέν ούτως, ός δέ ούτως» (Α' Κορ. ζ', 7).–