.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Σάββατο 20 Μαρτίου 2010

Διαδικασία Μυστηρίου Βάπτισης
Γενικά

Έλληνες Ορθόδοξοι γονείς, προκειμένου να βαπτίσουν το παιδί τους, πρέπει να ενεργήσουν ως εξής:

*
Σε όποιον Ναό και αν τελεστεί το Μυστήριο, πρέπει οπωσδήποτε να προκαθορίσουν εγκαίρως, την ημέρα και ώρα τέλεσής του με τον εφημέριο.
*
Πριν την ώρα της βάπτισης ή νωρίτερα να προσκομίσουν στον εφημέριο, τη Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του παιδιού, η οποία έχει εκδοθεί από το Δήμο, στον οποίο έχει δηλωθεί η γέννησή του.
Σημείωση: Η γέννηση ενός παιδιού δηλώνεται στο Ληξιαρχείο το οποίο είναι αρμόδιο για την έκδοση Πιστοποιητικών Γέννησης, ένα εκ των οποίων αναγράφει «Δια την βάπτιση».
*
Εάν επιθυμούν να τελέσουν το Μυστήριο όχι στο Ναό της Ενορίας τους, (πράγμα το οποίο ποιμαντικώς δεν ενδείκνυται), αλλά σε άλλη Ενορία, τότε πρέπει να ζητήσουν από τον εφημέριο της Ενορίας τους να μεταβιβάσει τη Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του παιδιού, στο Ναό όπου θα τελεσθεί το Μυστήριο. Συνιστάται να τελείται το Μυστήριο στο Ναό της Ενορίας κατοικίας του νηπίου, αφού εκεί θα συνεχίσει να έχει την Εκκλησιαστική αναφορά και συναναστροφή του.
*
Ο Ιερέας πού τέλεσε το Μυστήριο εκδίδει Δήλωση Βαπτίσεως.
*
Η Δήλωση Βαπτίσεως κατατίθεται, εντός εξήντα ημερών στο Ληξιαρχείο του Δήμου, όπου είναι εγγεγραμμένη η γέννηση του παιδιού.
*
Ανάδοχος του παιδιού δεν μπορεί να γίνει αλλόδοξος ή αλλόθρησκος, αλλά και Ορθόδοξος, ο οποίος έχει τελέσει μόνο πολιτικό Γάμο.
*
Τέκνα προερχόμενα από γονείς πού έχουν τελέσει μόνο πολιτικό γάμο, βαπτίζονται εφόσον ο Ανάδοχος εγγυάται την κατήχηση του νεοφωτίστου.Ειδικές περιπτώσεις

*
Σε περίπτωση πού με δικαστική Απόφαση, την επιμέλεια του παιδιού έχει ο ένας γονιός ή κηδεμόνας για την τέλεση του Μυστηρίου και την Ονοματοδοσία απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ετέρου γονέα ότι συμφωνεί ή σε κατάσταση Κηδεμονίας, αμφοτέρων των γονέων, ότι συμφωνούν.
*
Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων, για το Βάπτισμα ή την Ονοματοδοσία μπορεί αυτά να γίνουν κατόπιν Δικαστικής Αποφάσεως.
Προσοχή! Δικαστική απόφαση, η οποία αναθέτει μόνο την επιμέλεια του τέκνου, προσωρινή ή μη, στον ένα εκ των δύο γονέων, δεν καλύπτει τον Εφημέριο για την τέλεση Βαπτίσεως.
*
Για κάθε περίπτωση, πριν το βάπτισμα ανηλίκου, οι γονείς, με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητός τους, για την συμφωνία των στοιχείων τους με την Ληξιαρχική πράξη, υπογράφουν ενώπιον του Εφημερίου για το θρήσκευμα και το όνομα του νηπίου.
Σε περίπτωση απουσίας ενός γονέως, ο εφημέριος μπορεί να τελέσει το Μυστήριο του Βαπτίσματος, όταν ο έτερος γονιός προσκομίσει θεωρημένο αντίγραφο είτε της ληξιαρχικής πράξεως θανάτου είτε της σχετικής δικαστικής απόφασης, βάσει των οποίων ο απουσιάζων γονιός κηρύττεται ρητώς άφαντος ή έκπτωτος από τή γονική μέριμνα.
*
Σε περίπτωση απουσίας του ενός γονέως λόγω ευλόγου κωλύμματος (ασθενείας, αποδημίας κλπ.), τότε ο Εφημέριος μπορεί να προχωρήσει στην τέλεση του Βαπτίσματος, εφ' όσον εκ μέρους του απόντος γονέως υποβληθεί είτε βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου είτε υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής θεωρημένο, ότι συγκατατίθεται για την βάπτιση του τέκνου κατά το Ορθόδοξο δόγμα και με το συγκεκριμένο όνομα.
*
Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου ή όταν ή μητέρα του ανήλικου τέκνου επικαλείται ότι πατέρας του τέκνου είναι άλλος από τον αναγραφόμενο στην Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, ο Εφημέριος 1) οφείλει να αναζητήσει τον πατέρα, το όνομα του οποίου αναγράφεται στην ληξιαρχική πράξη και να λάβει την συγκατάθεσή του γραπτώς 2) αν έχει προσβληθεί η πατρότητα ή έχει αναγνωρισθεί το τέκνο εκούσια, ο Εφημέριος μπορεί να δεχθεί ως πατέρα τον προσδιοριζόμενο υπό του Ληξιαρχείου, δια νεωτέρας σημειώσεως και διορθώσεως επί της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως.
*
Σε περίπτωση άγαμης μητέρας, επειδή αυτή ασκεί μόνη της τη γονική μέριμνα, ο Εφημέριος μπορεί να τελέσει την Βάπτιση και να δώσει όνομα, εφ' όσον η άγαμη μητέρα συμπληρώσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της, στην οποία θα δηλώνει υπευθύνως ότι ασκεί αποκλειστικώς τη γονική μέριμνα επί του ανήλικου τέκνου της, ότι δεν υφίσταται δικαστική απόφαση, η οποία να απονέμει δικαίωμα ασκήσεως γονικής μέριμνας και στον πατέρα του ανήλικου τέκνου και, τέλος, ότι επιθυμεί το ανήλικο τέκνο της να βαπτισθεί κατά το Ορθόδοξο δόγμα και να λάβει συγκεκριμένο όνομα.
*
Η αναγραφή στο βιβλίο Βαπτίσεων ενός Ονόματος, η εκφώνηση όμως δύο ονομάτων, κατά την Κατήχηση και την τριπλή Κατάδυση δεν επιτρέπεται, ενέχει δε τον κίνδυνο ο Εφημέριος να διωχθεί ποινικώς.

Κρίσιμα χρονικά διαστήματα

* Το αργότερο 60 ημέρες μετά τη βάπτιση, πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση του ιερέα ή όποιου συνέπραξε στην ιεροτελεστία του μυστηρίου της βάπτισης, στο Ληξιαρχείο ώστε να δηλωθεί η βάπτιση. Η βεβαίωση του ιερέα που τέλεσε το μυστήριο πρέπει να είναι χαρτοσημασμένη με κληρικόσημο.

Αν η βάπτιση τελεστεί σε διαφορετικό τόπο από τον τόπο γέννησης, η δήλωση βάπτισης γίνεται στο ληξιαρχείο του τόπου βάπτισης, ο οποίος, αφού συντάξει σχετική έκθεση βάπτισης, διαβιβάζει μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών αντίγραφο της έκθεσης στο ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.

Με βάση τη δήλωση, η βάπτιση καταχωρίζεται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
Υπόχρεοι να δηλώσουν τη βάφτιση είναι:

* Όποιος βαφτίζεται, εφόσον έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του.
* Ο πατέρας, η μητέρα ή όποιος έχει την επιμέλεια του παιδιού.
* Ο ανάδοχος (νονός).
* Οι συγγενείς εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού (ο πλησιέστερος αποκλείει τον απώτερο).


πηγή