.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013

Το ψέμα είτε σκοτώνει τον άνθρωπο... είτε σκοτώνει την αλήθεια


"Εἶναι ἀδιάσπαστη ἡ σχέσι ἀλήθειας καὶ ἀγάπης.
Δὲν ὑπάρχει ἡ μία χωρὶς τὴν ἄλλη".
....................................................
 "Τὸ ψέ­μα: 

εἴ­τε σκο­τώ­νει τὸν ἄνθρωπο
 γι­ὰ νὰ σώ­ση τὴ θε­ω­ρί­α του·

 εἴ­τε σκο­τώ­νει τὴν ἀλή­θει­α

 -- ἐ­ξι­σώ­νει τὴ φενάκη μὲ τὴν πραγματικότητα -- 

γι­ὰ νὰ ἀ­κυ­ρώ­ση τὴν ἐ­λευ­θε­ρί­α τοῦ ἀνθρώ­που.

            Ἀ­λή­θει­α εἶ­ναι ἡ ἀ­γά­πη ποὺ θυ­σι­ά­ζε­ται 

γι­ὰ νὰ σώ­ση τὸν ἄν­θρω­πο, 

τὸν ἀ­δύ­να­το καὶ ἀδικαι­ο­λό­γη­το.

            Ψέ­μα 
εἶ­ναι ἡ βά­ναυ­ση ἐ­πέμ­βα­σι ποὺ ἐ­πι­βάλ­λε­ται δι­ὰ τῆς βί­ας. 

Κλεί­νει τὸν ἄν­θρω­πο στὴν κα­τα­δί­κη τῆς συμ­φο­ρᾶς. 

Καὶ τὴν ὀ­νο­μά­ζει θρη­σκεί­α, ἐ­ὰν ὁ αὐ­τουρ­γός της

 πα­ρι­στά­νη τὸν προφή­τη 

ἢ δη­μο­κρα­τί­α, ἐ­ὰν παί­ζη τὸ ρό­λο τοῦ πο­λι­τι­κοῦ ἡ­γέ­τη.

            Ἀλ­λὰ ἡ βα­ναυ­σό­τη­τα τοῦ πεί­σμα­τος βα­σι­λεύ­ει

 ἀλ­λ' οὐκ αἰ­ω­νί­ζει.

 Βασανίζει μόνο μέσα στὴν ἱστορία τὸν ἄνθρωπο.

Ὁ χρό­νος περ­νᾶ.
Ἡ μα­νί­α σβή­νει. 
Ἡ γρο­θι­ὰ λει­ώ­νει.

 Τὰ θύματα μένουν.

 Καὶ μέ­σα στὶς οἰ­μω­γὲς τοῦ πό­νου
 καὶ τοὺς πο­τα­μοὺς τῶν αἱ­μά­των
 ποὺ χύ­νο­με,

 βλέ­πο­με ἤ­ρε­μα 

ἡ ἴ­δι­α ἀ­λή­θει­α τῆς Ἀ­γά­πης

 νὰ πα­ρου­σι­ά­ζε­ται ἀ­λώ­βη­τη

 καὶ νὰ μᾶς πε­ρι­μέ­νη. . ."


πηγή