.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

Ποιος ο λόγος για την ατεκνία;

Ἂν καὶ ἡ φύσις ἐργάζεται, δὲν ἐργάζεται μὲ τὴ δική της δύναμη, ἀλλὰ ὑπακούοντας στὸ πρόσταγμα τοῦ δημιουργοῦ, καὶ ποτὲ νὰ μὴ στεναχωριοῦνται οἱ γυναῖκες ὅταν δὲν γεννοῦν, ἀλλὰ ἂς καταφεύγουν στὸ δημιουργό της φύσεως, ἀποδεικνύοντας ἀγαθὴ διάθεση καὶ ἂς ζητοῦν ἀπὸ ἐκεῖνον, ποὺ εἶναι ὁ Κύριος της φύσεως, καὶ ἂς μὴ ἀποδίδουν τὴ γέννησι τῶν παιδιῶν, οὔτε στὴ συνουσία τῶν συζύγων, οὔτε σὲ κάποιον ἄλλο, ἀλλὰ στὸ δημιουργὸ ὅλων, ποὺ ἀπὸ τὸ μηδὲν ἔφερε τὴ ζωὴ στὸ ἀνθρώπινο γένος καὶ μπορεῖ νὰ τὸ διορθώσει πάλι, ὅταν παρουσιάζει κάποια ἀδυναμία.

Ἀξίζει νὰ ἐξετάσουμε πρῶτα τὸ ἑξῆς: Γιὰ ποιὸ λόγο αὐτὴ ἦταν στείρα, ἐνῶ ἡ ζωὴ τοὺς ἦταν θαυμαστὴ καὶ αὐτὴ καὶ ὁ ἄνδρας της φρόντιζαν πολὺ γιὰ τὴ σωφροσύνη. Δὲν μποροῦμε νὰ πάρουμε σὰν αἰτία τὴ ζωή τους καὶ νὰ ποῦμε ὅτι ἡ στείρωσις ἦταν ἀποτέλεσμα τῶν ἁμαρτημάτων τους. Καὶ γιὰ νὰ καταλάβεις τὸ παράξενο αὐτό, λέγω ὅτι δὲν ἦταν μόνο αὐτὴ στείρα, ἀλλὰ καὶ ἡ Σάρα, ἡ μητέρα τοῦ δικαίου, καὶ ὄχι μόνο ἡ μητέρα του, ἀλλὰ καὶ ἡ νύφη του, ἡ γυναίκα τοῦ Ἰακώβ, ἡ Ραχὴλ ἐννοῶ.

Τί θέλει νὰ μᾶς διδάξει τὸ πλῆθος αὐτὸ τῶν στείρων γυναικών; Ὅλοι ἤσαν δίκαιοι, ὅλοι ἦταν ἐνάρετοι, ὅλοι μνημονεύονται ἀπὸ τὸ Θεό. Διότι γι’ αὐτοὺς ἔλεγε: «Ἐγὼ εἶμαι ὁ Θεὸς τοῦ Ἀβραάμ, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσαάκ, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰακώβ». Καὶ ὁ μακάριος Παῦλος λέγει: «Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ντρέπεται ὁ Θεὸς νὰ λέγεται Θεὸς τοὺς»(Ἑβρ.11,6). Πολλὰ εἶναι τὰ ἐγκώμιά τους στὴν Καινὴ Διαθήκη, καὶ πολλοὶ οἱ ἔπαινοι στὴν Παλαιά. Ἀπὸ παντοῦ λοιπὸν ἦταν λαμπροὶ καὶ θαυμαστοὶ καὶ ὅλοι εἶχαν γυναῖκες στεῖρες καὶ ἦταν ἄτεκνες γιὰ πολὺ χρόνο.

Ὅταν λοιπὸν ἰδεῖς ἄνδρα καὶ γυναίκα νὰ ζοῦν ἐνάρετη ζωὴ καὶ νὰ μὴν ἔχουν παιδιά, ὅταν ἰδεῖς νὰ εἶναι εὐσεβεῖς καὶ εὐλαβεῖς καὶ νὰ εἶναι ἄτεκνοι, νὰ μὴ νομίσεις ὅτι αὐτὸ εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν ἁμαρτιῶν. Διότι εἶναι πολλοὶ οἱ λόγοι τῆς οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ καὶ ἄγνωστοι σέ μᾶς καὶ πρέπει νὰ εὐχαριστοῦμε γιὰ ὅλα καὶ νὰ λέμε, ὅτι εἶναι δυστυχισμένοι μόνο ἐκεῖνοι ποὺ ζοῦν στὴν ἁμαρτία καὶ ὄχι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν ἔχουν ἀποκτήσει παιδιά. Διότι ὁ Θεὸς ρυθμίζει πολλὲς φορὲς πολλὲς φορὲς πολλὰ πράγματα σύμφωνα μὲ τὸ συμφέρον μας. Ἐμεῖς αὐτὸ πρέπει νὰ θαυμάζουμε παντοῦ τὴ σοφία Του καὶ νὰ δοξάζουμε τὴν ἀπερίγραπτη φιλανθρωπία Του.

Ἀλλὰ αὐτὰ λέχθηκαν ἀπὸ μᾶς γιὰ τὴ δική σας ὠφέλεια, ὥστε νὰ δείχνετε μεγάλη εὐγνωμοσύνη καὶ νὰ μὴν ἐξετάζετε τὰ σχέδια τοῦ Θεοῦ. Πρέπει ὅμως νὰ ποῦμε καὶ τὴν αἰτία γιὰ τὴν ὁποία οἱ γυναῖκες ἐκεῖνες ἦταν στεῖρες. Ποιὰ λοιπὸν εἶναι ἡ αἰτία; Γιὰ νὰ μὴν ἀπιστήσεις ὅταν δεῖς τὴν Παρθένο νὰ γεννᾶ τὸν Κύριό μας.


Φωτογραφία: Ποιος ο λόγος για την ατεκνία;Ἂν καὶ ἡ φύσις ἐργάζεται, δὲν ἐργάζεται μὲ τὴ δική της δύναμη, ἀλλὰ ὑπακούοντας στὸ πρόσταγμα τοῦ δημιουργοῦ, καὶ ποτὲ νὰ μὴ στεναχωριοῦνται οἱ γυναῖκες ὅταν δὲν γεννοῦν, ἀλλὰ ἂς καταφεύγουν στὸ δημιουργό της φύσεως, ἀποδεικνύοντας ἀγαθὴ διάθεση καὶ ἂς ζητοῦν ἀπὸ ἐκεῖνον, ποὺ εἶναι ὁ Κύριος της φύσεως, καὶ ἂς μὴ ἀποδίδουν τὴ γέννησι τῶν παιδιῶν, οὔτε στὴ συνουσία τῶν συζύγων, οὔτε σὲ κάποιον ἄλλο, ἀλλὰ στὸ δημιουργὸ ὅλων, ποὺ ἀπὸ τὸ μηδὲν ἔφερε τὴ ζωὴ στὸ ἀνθρώπινο γένος καὶ μπορεῖ νὰ τὸ διορθώσει πάλι, ὅταν παρουσιάζει κάποια ἀδυναμία.

Ἀξίζει νὰ ἐξετάσουμε πρῶτα τὸ ἑξῆς: Γιὰ ποιὸ λόγο αὐτὴ ἦταν στείρα, ἐνῶ ἡ ζωὴ τοὺς ἦταν θαυμαστὴ καὶ αὐτὴ καὶ ὁ ἄνδρας της φρόντιζαν πολὺ γιὰ τὴ σωφροσύνη. Δὲν μποροῦμε νὰ πάρουμε σὰν αἰτία τὴ ζωή τους καὶ νὰ ποῦμε ὅτι ἡ στείρωσις ἦταν ἀποτέλεσμα τῶν ἁμαρτημάτων τους. Καὶ γιὰ νὰ καταλάβεις τὸ παράξενο αὐτό, λέγω ὅτι δὲν ἦταν μόνο αὐτὴ στείρα, ἀλλὰ καὶ ἡ Σάρα, ἡ μητέρα τοῦ δικαίου, καὶ ὄχι μόνο ἡ μητέρα του, ἀλλὰ καὶ ἡ νύφη του, ἡ γυναίκα τοῦ Ἰακώβ, ἡ Ραχὴλ ἐννοῶ.

Τί θέλει νὰ μᾶς διδάξει τὸ πλῆθος αὐτὸ τῶν στείρων γυναικών; Ὅλοι ἤσαν δίκαιοι, ὅλοι ἦταν ἐνάρετοι, ὅλοι μνημονεύονται ἀπὸ τὸ Θεό. Διότι γι’ αὐτοὺς ἔλεγε: «Ἐγὼ εἶμαι ὁ Θεὸς τοῦ Ἀβραάμ, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσαάκ, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰακώβ». Καὶ ὁ μακάριος Παῦλος λέγει: «Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ντρέπεται ὁ Θεὸς νὰ λέγεται Θεὸς τοὺς»(Ἑβρ.11,6). Πολλὰ εἶναι τὰ ἐγκώμιά τους στὴν Καινὴ Διαθήκη, καὶ πολλοὶ οἱ ἔπαινοι στὴν Παλαιά. Ἀπὸ παντοῦ λοιπὸν ἦταν λαμπροὶ καὶ θαυμαστοὶ καὶ ὅλοι εἶχαν γυναῖκες στεῖρες καὶ ἦταν ἄτεκνες γιὰ πολὺ χρόνο.

Ὅταν λοιπὸν ἰδεῖς ἄνδρα καὶ γυναίκα νὰ ζοῦν ἐνάρετη ζωὴ καὶ νὰ μὴν ἔχουν παιδιά, ὅταν ἰδεῖς νὰ εἶναι εὐσεβεῖς καὶ εὐλαβεῖς καὶ νὰ εἶναι ἄτεκνοι, νὰ μὴ νομίσεις ὅτι αὐτὸ εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν ἁμαρτιῶν. Διότι εἶναι πολλοὶ οἱ λόγοι τῆς οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ καὶ ἄγνωστοι σέ μᾶς καὶ πρέπει νὰ εὐχαριστοῦμε γιὰ ὅλα καὶ νὰ λέμε, ὅτι εἶναι δυστυχισμένοι μόνο ἐκεῖνοι ποὺ ζοῦν στὴν ἁμαρτία καὶ ὄχι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν ἔχουν ἀποκτήσει παιδιά. Διότι ὁ Θεὸς ρυθμίζει πολλὲς φορὲς πολλὲς φορὲς πολλὰ πράγματα σύμφωνα μὲ τὸ συμφέρον μας. Ἐμεῖς αὐτὸ πρέπει νὰ θαυμάζουμε παντοῦ τὴ σοφία Του καὶ νὰ δοξάζουμε τὴν ἀπερίγραπτη φιλανθρωπία Του.

Ἀλλὰ αὐτὰ λέχθηκαν ἀπὸ μᾶς γιὰ τὴ δική σας ὠφέλεια, ὥστε νὰ δείχνετε μεγάλη εὐγνωμοσύνη καὶ νὰ μὴν ἐξετάζετε τὰ σχέδια τοῦ Θεοῦ. Πρέπει ὅμως νὰ ποῦμε καὶ τὴν αἰτία γιὰ τὴν ὁποία οἱ γυναῖκες ἐκεῖνες ἦταν στεῖρες. Ποιὰ λοιπὸν εἶναι ἡ αἰτία; Γιὰ νὰ μὴν ἀπιστήσεις ὅταν δεῖς τὴν Παρθένο νὰ γεννᾶ τὸν Κύριό μας.